De gör om kå­ken till en eko­vil­la

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text & foto: Li­sa Halldén

När man sä­ger eko-hus tän­ker nog många på moss­tak och ler­väg­gar. Men när An­ders Hall­ström skul­le re­no­ve­ra med mi­ni­mal kli­mat­på­ver­kan så blev det mer sci-fi-hus än Hob­bit-hå­la.

JÄTTEPROJEKT

Hu­set i Bälls­ta i Val­len­tu­na är fa­mil­jens and­ra re­no­ve­rings­pro­jekt. Pro­jek­tet görs in­om An­ders Hall­ström fö­re­tag, men det är hans pri­va­ta fa­mil­je­bo­stad som age­rar showroom. Pla­nen var från bör­jan att byg­ga ett eget eko­hus men det var svårt att hit­ta en lämp­lig tomt.

– Så hit­ta­de vi den­na 60-tal­skåk istäl­let. Och det är klart att vi und­ra­de om vi skul­le mäk­ta med. Men vi be­stäm­de oss för att vi gjor­de det, sä­ger han.

I glap­pet mel­lan att det förs­ta bo­en­det sålts och det nya hu­set blev be­bo­e­ligt fick fa­mil­jen bo först på ett lä­gen­hets­ho­tell och se­dan i en som­mar­stu­ga på lan­det. Ing­en kul lös­ning tyck­te mel­lan­so­nen Karl-Wil­li­am.

– In­nan vi kun­de flyt­ta in, då kän­des den här re­no­ve­ring­en li­te onö­digt. Men nu när det bör­jar bli klart så känns det ro­ligt. Bäst är mitt rum. Där har jag fått väl­ja all­ting själv, sä­ger han.

– Jag tror att bar­nen nog ploc­kat upp en del mil­jö- och kli­mat­tänk. Men egent­li­gen bryr de sig nog in­te om ifall fär­gen är mil­jö­vän­lig eller in­te. Det hand­lar mest om när wi­fi:et kom­mer igång, sä­ger An­ders Hall­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.