Pla­nen som ska ge fler för­s­kol­lä­ra­re i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Sö­der­berg ella.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Det är jät­te­kul om man kan hö­ja an­de­len för­s­kol­lä­ra­re.

Val­len­tu­na kom­mun har be­slu­tat att ge 10-15 barnskö­ta­re möj­lig­het att gå en di­stans­ut­bild­ning för att bli för­s­kol­lä­ra­re. Syf­tet är att att öka an­de­len för­s­kol­lä­ra­re i kom­mu­nen.

Je­a­net­te Mag­nus­son är skol­chef för för­sko­lor­na i Val­len­tu­na, och hon be­rät­tar att det är svårt över­lag att re­kry­te­ra för­s­kol­lä­ra­re i Sve­ri­ge.

– Men har man fle­ra lä­ra­re, är det lät­ta­re att re­kry­te­ra nya, sä­ger hon.

Full må­nads­lön

Nu på­går ar­be­tet med att sam­la in un­der­lag för att se hur stort be­ho­vet av di­stans­ut­bild­ning­ar­na för barnskö­tar­na är.

– Vi rik­tar oss till barnskö­ta­re som har job­bat ett par år. Om verk­sam­he­ten väl­jer att sat­sa på barnskö­ta­ren, får den stu­de­ra en dag i vec­kan. Pe­da­go­gen som stu­de­rar får sin ful­la må­nads­lön som van­ligt, och för­sko­lor­na får vi­ka­ri­e­er­sätt­ning för den dag per­so­nen är bor­ta.

Je­a­net­te Mag­nus­son me­nar att barnskö­ta­rens på­bör­ja­de ut­bild­ning kom­mer att ge­ne­re­ra myc­ket till verk­sam­he­ten re­dan från dag ett.

– Un­der de tre åren man stu­de­rar får man ta del av ak­tu­ell forsk­ning och fö­re­läs­ning­ar, vil­ket bi­drar till verk­sam­he­ten re­dan från dag ett.

I ja­nu­a­ri kom­mer un­der­la­get sam­man­stäl­las av hu­vud­män­nen för att se hur många som vill sö­ka ut­bild­ning­en.

– Det är jät­te­kul om man kan hö­ja an­de­len för­s­kol­lä­ra­re, sä­ger Je­a­net­te Mag­nus­son.

Finns det någ­ra krav på att man mås­te stan­na kvar i kom­mu­nen ef­ter ut­bild­ning­en?

– Jag tror in­te man kan stäl­la de spe­ci­fi­ka kra­ven. Det här ska va­ra en po­si­tiv skjuts för för­sko­lan där vi vill sat­sa på med­ar­be­tar­na och ge ett po­si­tivt sig­nal­vär­de.

”En bra sats­ning”

En av de barnskö­ta­re som kan tän­ka sig att gå ut­bild­ning­en är An­ki Karls­son. Hon job­bar på Bor­gens för­sko­la i Orms­ta, och har va­rit barnskö­ta­re i 30 år.

– Jag tyc­ker det är en bra sats­ning, och en chans man in­te tac­kar nej till. Jag brin­ner för det jag gör, och tror att jag kan be­hö­va ett lyft, en ny in­put, sä­ger hon.

An­ki be­rät­tar att man på för­sko­lan har fått en del ut­bild­ning­ar och se­mi­na­ri­um, men att en vi­da­re­ut­bild­ning blir en helt an­nan sak. I mars ska hon skic­ka in sin an­sö­kan, men om hon kom­mer in, det vet hon in­te.

– Det var län­ge­sen jag satt i skol­bän­ken, barnskö­tar­ut­bild­ning­en jag gick var två år, nu är de fles­ta gym­na­si­e­ut­bild­ning­ar treå­ri­ga. Men jag mås­te ge det en chans. Vad tror du att den här ut­bild­ning­en kan ge dig?

– Ett nytänk med nya rön. För­sko­lan be­hö­ver dri­vas fram­åt.

SAT­SAR. An­ki Karls­son me­nar att om man får en chans att ut­bil­da sig ska man in­te tac­ka nej.

HOPPFULL. Je­a­net­te Mag­nus­son, skol­chef för för­sko­la på Val­len­tu­na kom­mun, är hoppfull in­för di­stans­ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.