Po­li­sens tips: Fö­re­bygg in­brott

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Sö­der­berg 070-091 23 42 ella.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Kring jul och ny­år är det många som re­ser bort och läm­nar hu­set. Un­der lo­vet ökar in­brotts­ris­ken, där­för kan det va­ra en god idé att ta hjälp av gran­nar­na med­de­lar po­li­sen.

I se­mester­ti­der är det bra att pra­ta med si­na gran­nar och be om hjälp att få hu­set att se be­bott ut. Det sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg på Tä­by­po­li­sen, och be­rät­tar att in­brot­ten ge­ne­rellt ökar un­der lov då många re­ser bort.

– Om man re­ser bort är det bra att be gran­nar­na om hjälp att töm­ma brev­lå­dan, skot­ta snö och gö­ra fot­spår i snön. Man kan även frå­ga gran­nen om de har fle­ra bi­lar eller gäs­ter på be­sök, som då kan par­ke­ra på ens upp­fart för att på­vi­sa att nå­gon är hem­ma, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

Ta bort gril­len och ste­gen

Hon be­rät­tar att tju­vens fa­vo­rit­väg in är ge­nom fönst­ret via al­tan­dör­ren.

– Men den se­nas­te ti­den har vi sett en ök­ning av in­brott på över­vå­ning­en via ste­gar. Många har larm, men kans­ke in­te på över­vå­ning­en. Vi har sett att tju­var går in via föns­ter, vid fle­ra till­fäl­len har man an­vänt gril­len på tom­ten och ställt sig på för att kom­ma upp.

Där­för tip­sar hon om att det är bra att lå­sa fast eller ploc­ka bort ste­gar och träd­gårds­verk­tyg för att in­te un­der­lät­ta för tju­ven. Un­der jul­hel­gen kom­mer po­li­sen även öka syn­lig­he­ten och va­ra ute i stör­re ut­sträck­ning.

– Se­dan be­hö­ver man in­te be­rät­ta på te­le­fon­sva­ra­ren eller på so­ci­a­la me­di­er att man åker bort, för det är ty­värr så att tju­var­na föl­jer med oss på so­ci­a­la me­di­er, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

FOTO: MOSTPHOTOS

IN­BROTT. Många re­ser bort un­der jul­hel­gen, nå­got som gör ens hus at­trak­tivt för in­brotts­tju­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.