Så skyd­dar du din räd­da hund från fyr­ver­ke­ri­er­na

När ra­ke­ter­na smäl­ler ut 2018 är det många hun­dar som li­der. Och de­ras mat­tar och hus­sar li­der med dem. Svens­ka ken­nel­klub­ben vill se en re­gle­ring av fyr­ver­ke­ri­er­na.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Li­sa Halldén 073-600 69 39 li­sa.hall­[email protected]­rekt­press.se

En mar­dröm. Så be­skri­ver Val­len­tu­na­bon Ro­se-Ma­rie Drot­ten­falk sin ny­årsaf­ton för tre år se­dan. Hen­nes hus Astrid var då sju år och blev plöts­ligt helt skräck­sla­gen när ra­ke­ter­na smäll­des av vid tolvsla­get.

– Hon flå­sa­de och skrek. Vi bäd­da­de åt hen­ne i bad­rum­met, spe­la­de mu­sik och för­sök­te lug­na hen­ne, men ingen­ting hjälp­te. Jag grät. Det var hemskt att det in­te fanns någon­ting vi kun­de gö­ra för att hjäl­pa hen­ne.

Myc­ket fyr­ver­ke­ri

Ro­se- Ma­rie Drot­ten­falk bor i när­he­ten av Vallentuna cent­rum och lä­gen­he­ten grän­sar till en park där många smäl­ler av fyr­ver­ke­ri­er på ny­årsaf­ton.

– Ibland smäl­ler det på in­ne­går­den ock­så och då ekar det mel­lan hu­sen. Jag är så rädd att det ska hän­da Astrid nå­got, hon är gam­mal, kans­ke hon in­te skul­le över­le­va den skräc­ken, sä­ger hon.

Nu får Astrid re­cept­be­lagd me­di­cin för att kla­ra ny­år. Först kol­lar en ve­te­ri­när hen­nes hjär­ta och se­dan får hon två spru­tor.

– Me­di­ci­nen är dyr men det är värt varen­da kro­na. Jag upp­le­ver in­te Astrid som neddro­gad men lugn och av­slapp­nad. Och det är skönt att vi kan va­ra hem­ma. Jag vet att det finns ett ho­tell vid Ar­lan­da där man kan ta in, men jag vill in­te fi­ra ny­år på ett ho­tell varen­da år, sä­ger hon.

Plöts­lig räds­la

Hans Ro­sen­berg, pressta­les­per­son på Svens­ka ken­nel­klub­ben, sä­ger att det in­te är ovan­ligt att hun­dars räds­la för smäl­la­re och fyr­ver­ke­ri­er dy­ker upp plöts­ligt.

– Den som är stursk och tror att ens hund kla­rar det ska tän­ka en gång till. Det är ba­ra an­svars­löst att ut­sät­ta hun­den för tolvsla­get i onö­dan. Det är till­fäl­let som gör att en räds­la ut­veck­las och när den väl har eta­ble­rats är den väl­digt svår att bli av med, sä­ger han.

Und­vik 12-sla­get

För att be­spa­ra hun­dar­na li­dan­det ska man und­vi­ka att va­ra ute vid tolvsla­get och all­tid hål­la hun­den kopp­lad, bå­de da­gar­na fö­re och da­gar­na ef­ter ny­år, då det plöts­ligt kan smäl­la till.

– Det är ett stort pro­blem med det­ta okyn­nes­skju­tan­de lång tid fö­re och ef­ter ny­år. Vi på Svens­ka ken­nel­klub­ben vill att av­fy­ran­det av fyr­ver­ke­ri­er ska gö­ras or­ga­ni­se­rat in­om en för­e­ning el­ler kom­mun. Om det är re­gle­rat och sam­lat till en viss tid­punkt så skul­le det mins­ka myc­ket li­dan­de och ska­dor, sä­ger Hans Ro­sen­berg.

EXPERT. SKK:s press­an­sva­ri­ge Hans Ro­sen­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.