Ny lag skic­kar för­bry­ta­re till dom­stol i re­kord­fart

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

En ny ar­bets­me­tod in­om po­li­sen gör att tju­var snab­ba­re kan sät­tas dit och bli döm­da. Ar­bets­sät­tet har vi­sat sig myc­ket ef­fek­tiv. 2017 fick po­li­sen ett re­ge­rings­upp­drag med en tyd­lig mål­bild. Till­sam­mans med öv­ri­ga myn­dig­he­ter i rättsked­jan skul­le de star­ta ett pro­jekt för snab­ba­re lag­fö­ring av enkla­re brott.

Ar­be­tet drog igång i ja­nu­a­ri 2018 och nu, 1 200 styc­ken ären­den se­na­re, går det att se vil­ka ef­fek­ter som har upp­nåtts.

– Vi har till­sam­mans lyc­kats ka­pa hand­lägg­nings­ti­der­na or­dent­ligt, sä­ger Jör­gen Nils­son, sek­tions­chef och pro­jekt­le­da­re för snab­ba­re lag­fö­ring på po­li­sen.

Hän­del­ser som ti­di­ga­re har ta­git 22-23 vec­kor från brott till dom tar med den nya me­to­den 2-6 vec­kor. Det­ta då po­lis­pa­trul­len på plats i stort sett gör klart för­un­der­sök­ning­en av brot­tet di­rekt på ga­tan, med hjälp av för­un­der­sök­nings­le­da­re som bi­står med hjälp via te­le­fon vid be­hov. I sam­ma ve­va bo­kas det tid för tings­rätts­för­hand­ling.

– Ett av de förs­ta ären­de­na där det nya del­giv­nings­sät­tet an­vän­des rap­por­te­ra­des en per­son miss­tänkt för grovt ratt­fyl­le­ri. Nio da­gar se­na­re var han dömd, ett brott som ibland kan ha en hand­lägg­nings­tid på fle­ra må­na­der, sä­ger Jör­gen Nils­son.

En­ligt ho­nom är pro­jek­tet med snab­ba­re lag­fö­ring in­te ba­ra bra för brottsof­fer, po­li­sen, åkla­ga­re och dom­sto­lar­na. Det är även po­si­tivt för tju­var­na som grips.

– Många gång­er är det en tuff tid att ba­ra gå och vän­ta på sitt straff, sä­ger Jör­gen Nils­son.

Just nu är det ba­ra po­lis­om­rå­de Nord i Stock­holm som får ar­be­ta den nya för­sök­slag­stift­ning­en, där bland an­nat Tä­by, Dan­de­ryd och Vallentuna in­går.

– Vi ser re­dan nu att det här fun­ge­rar väl­digt bra och att det här ar­bets­sät­tet kan spri­das, sä­ger Jör­gen Nils­son. Mi­chael Toll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.