Här är årets störs­ta byg­gen i Val­len­tu­na

Nytt år och nya tag. Un­der 2019 är det fle­ra bygg­pro­jekt som bå­de drar igång och som fär­dig­ställs. Här är någ­ra pro­jekt att hål­la koll på.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Söderberg

För­sko­la, sko­la, en ny lek­plats och hund­ra­tals nya bo­stä­der. Ut­veck­ling­en och ut­bygg­na­den av Val­len­tu­na är i full gång på fle­ra stäl­len. Vi har listat någ­ra av pla­ner­na.

I au­gusti för­ra året an­togs Val­len­tu­nas nya över­sikts­plan 2040. I den går det att lä­sa om pla­ner, vi­sio­ner och stra­te­gi­er för Val­len­tu­na de kom­man­de åren. Bland an­nat ska 9000 nya bo­stä­der till­kom­ma mel­lan 2018 och 2040, och i år är det främst i cen­tra­la Val­len­tu­na som det sät­ter igång.

För­sko­la in­vigs

Se­dan hös­ten 2017 har byg­get med Orms­ta för­sko­la på­gått, och nu i ja­nu­a­ri öpp­na­de den. Cir­ka 80 barn som ti­di­ga­re gick på för­sko­lan Vi­de­går­den ska få plats i den nya bygg­na­den som ska va­ra ut­rus­tat med tillag­nings­kök. På fas­tig­he­ten fanns ti­di­ga­re skol­bygg­na­den Val­hall som till­hör­de Ormsta­sko­lan.

Åby Äng­ar

I Åby Äng­ar ska to­talt ska cir­ka 650 nya bo­stä­der byg­gas. In­flytt­ning har re­dan skett i två till tre kvar­ter. To­talt är det åt­ta kvar­ter som ska byg­gas.

Brf Åby Al­lé hål­ler på att fär­dig­stäl­la de sista av de 19 bo­stads­rätts­hus som ska byg­gas och in­flytt­ning på­går. Magno­lia Bo­stad byg­ger sam­ti­digt fler­bo­stads­hus med hyresrätter, och un­der hös­ten 2018 på­bör­ja­des in­flytt­ning i kvar­ter 2. Un­der vå­ren 2019 kom­mer in­flytt­ning ske i kvar­ter 9.

Ha­ga­sko­lan

Vå­ren 2017 togs förs­ta spad­ta­get för Ha­ga­sko­lan. Sko­lan kom­mer att bli en F-9-sko­la med plats för 80 barn i för­sko­lan och cir­ka 800 ele­ver i grund­sko­lan. Un­der de två förs­ta kvar­ta­len 2019 kom­mer ar­be­ten med in­stal­la­tion och yt­skikt ut­fö­ras, fin­pla­ne­ring av skol­går­dens marky­tor och ar­be­ten med in­red­ning och möble­ring. Sko­lan be­räk­nas va­ra klar för skol­start höst­ter­mi­nen 2019. Ny lek­plats En ny lek­plats kom­mer att byg­gas på gröny­tan i Tel­lus­om­rå­det ba­kom Val­len­tu­na gym­na­si­um. Un­der som­ma­ren 2018 ge­nom­för­des en med­bor­gar­di­a­log och ett sam­råd om lek­plat­sen, och ent­re­pre­na­den för pro­jek­tet pla­ne­ras att fär­dig­stäl­las un­der hös­ten 2019.

Del av Ric­ke­by­höjd

I no­vem­ber 2019 vann de­talj­pla­nen för Brf Höv­ding­a­höj­den la­ga i kraft. To­talt 50 bo­stads­rät­ter ska byg­gas bred­vid Höv­ding­a­par­ken vid Forn­min­nes­vä­gen/Mör­by­vä­gen. Bygg­start för­vän­tas ske vå­ren/som­ma­ren 2019. In­flytt­ning kan ske i bör­jan av 2021, om allt går en­ligt plan.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

PÅ G. Bå­de bo­stä­der och lek­plat­ser ska byg­gas när Val­len­tu­na väx­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.