Nytt skid­spår vid Brott­by IP

– nu sak­nas ba­ra snön

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - An­ton Kyhl­bäck

I de­cem­ber be­slu­ta­de Val­len­tu­na kom­mun och Brott­by SK att till­sam­mans an­läg­ga ett nytt skid­spår för att loc­ka ny­bör­ja­re in­om ski­dåk­ning. För­hopp­ning­en är del­vis att nå ut till fler ung­do­mar.

– Vi tänk­te att vi vil­le gö­ra nå­got för van­li­ga ski­då­ka­re. El­ljus­spå­ret har en del bac­kar där proffså­ka­re trä­nar. Men det här ska va­ra an­pas­sat för fler mo­tio­nä­rer, sä­ger Pe­ter Nord­ström, ski­d­an­sva­rig i Brott­by SK.

Sport­klub­ben har un­ge­fär 300 med­lem­mar varav 25 styc­ken in­går i skid­sek­tio­nen. Sam­ar­be­tet in­ne­bär att för­e­ning­en lå­nar ut­rust­ning av kom­mu­nen och att id­rot­toch spor­ten­he­ten hjäl­per till att för­val­ta spåret.

– Vi vet var spåret kom­mer att gå och man har bör­jat mar­ke­ra ut re­dan. Då är mark­för­hål­lan­de­na, som di­ken och stub­bar, un­der­sök­ta och nu vän­tar vi på snön. Det be­hövs un­ge­fär 30 cen­ti­me­ter, sä­ger Ola Nils­son på en­he­ten.

Pe­ter Nord­ström på Brott­by SK sä­ger att allt som nu be­hövs är li­te snö.

– Vi tror att det kom­mer loc­ka fler till Brott­by som vill åka ski­dor spon­tant. Idag har vi många mo­tio­närs­ski­då­ka­re som åker till konst­spå­ret i Tä­by, som är väl­digt bra pre­pa­re­rat, men i det här spåret är det kanske fi­na­re mil­jö.

Förru­tom el­ljus­spå­ret vid Brott­by id­rotts­plats finns ett fler­tal and­ra stäl­len i kom­mu­nen. Ös­se­by IP har tre skid­spår varav två är be­lys­ta fram till 22 och Val­len­tu­na IP har två varav ett är be­lyst till 22.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

PÅ MED LAGGEN! Snart får Val­len­tu­na ett nytt skid­spår. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.