DRAMATIK NÄR ALVAR FÖR­SVANN I STOR­MEN

SÖKPÅDRAG. Hund­ra­tals en­ga­ge­ra­de sig när hings­ten för­svann

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

Den förs­ta ja­nu­a­ri drog stor­men Al­fri­da in över Sve­ri­ge. Öst­ra Stock­holms­re­gi­o­nen drab­ba­des hårt, och i Val­len­tu­na blev tu­sen­tals ut­an el.

För Louise Si­e­ka i Kårs­ta in­ne­bar det ock­så många oro­li­ga tim­mar ef­ter att is­lands­hings­ten Alvar sprang bort i stor­men, kloc­kan 04 på ons­dags­mor­go­nen.

Ett för­svin­nan­de som led­de till ett stort sökpådrag. Hund­ra­tals har en­ga­ge­rat sig i sö­kan­det på den kilo­me­ter­långa Ham­ra­halvön.

– Folk har va­rit så osjäl­vis­ka. De har ta­git le­digt från job­bet, hjälpt till med vär­de­ful­la tips. Al­la små pus­sel­bi­tar har spe­lat stor roll för att hit­ta ho­nom, sä­ger Louise Si­e­ka. Gick skall­gång Louise själv bör­ja­de sö­ka ome­del­bart ef­ter Alvar med hund, men in­såg att det var för far­ligt när ett träd föll fram­för hen­ne.

– Pap­pa vrå­la­de i te­le­fo­nen att jag skul­le gå hem, be­rät­tar hon.

Se­na­re un­der da­gen kraft­sam­la­de hon till­sam­mans med vän­ner och fa­milj. De gick skall­gång, star­ta­de Fa­ce­book-grupp och tip­sen ra­sa­de in från bå­de er­far­na och oer­far­na i sök­nings­ar­be­tet. Sam­ti­digt rap­por­te­ras det om hän­del­sen i bå­de lo­ka­la och na­tio­nel­la me­di­er, och fle­ra

Louise vi­sar en kar­ta där de har ring­at in om­rå­de ef­ter om­rå­de.

– Ex­em­pel­vis kon­tak­ta­de en kil­le med drö­na­re mig. Han ha­de själv ing­et in­tres­se för häs­tar, el­ler är nå­gon jag kän­ner se­dan ti­di­ga­re, men kloc­kan åt­ta på tors­dags­mor­go­nen stod han här och frå­ga­de hur han kun­de hjäl­pa till.

Se­na­re sam­ma dag, på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen, hit­tas Alvar till sist på en äng någ­ra kilo­me­ter bort från går­den. Med ba­ra någ­ra skrå­mor ha­de han kla­rat dyg­net.

Sam­man­lagt del­tog up- pe­mot ett 30-tal per­so­ner fy­siskt i sö­kan­det och över 600 gick med i grup­pen på Fa­ce­book. Allt från vän­ner, fa­milj till helt okän­da per­so­ner, be­rät­tar Louise.

– Det var helt fan­tas­tiskt, och al­la blev så gla­da när vi hit­ta­de ho­nom. Folk var så un­der­ba­ra, tog le­digt från job­bet och ja … det går in­te att be­skri­va med ord hur tack­sam jag är, sä­ger hon. Pri­sad häst Louise Si­e­ka, som är upp­vux­en i Dan­de­ryd och Kårs­ta, är täv­lings­ryt­ta­re på proffsni­vå och har ett livs­långt in­tres­se för häs­tar. I dag har hon to­talt nio häs­tar, och Alvar är en av de mest pri­sa­de.

– Han har en väl­digt fin per­son­lig­het. Han är lugn, men sam­ti­digt väl­digt stark, sä­ger Louise Si­e­ka och klap­par om sin nu hem­kom­ne vän. An­ton Kyhl­bäck 073-600 69 39 nor­[email protected]­rekt­press.se

Folk har va­rit så osjäl­vis­ka. De har ta­git le­digt från job­bet, hjälpt till med vär­de­ful­la tips.

FO­TO: AN­TON KYHL­BÄCK

Alvar och Louise ut­an­för stall­hu­set på fa­mil­jens gård. HEM­MA. Louise vi­sar (i mo­bil hjälp­te och på pap­per) kar­tan som sig. att ringa in var Alvar be­fann SÖKPÅDRAG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.