Bräd­spe­la­re lad­dar för kon­vent

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - An­ton Kyhl­bäck

HALLÅ DÄR ... ... Jo­nat­han Olsson, ung­doms­le­da­re i Åby­berg­s­kyr­kan, som le­der pla­ne­rings­grup­pen för spel­kon­ven­tet ÅbyCon i Val­len­tu­na, som har pre­miär den 16 och 17 mars.

Vad gör man på ett brä­doch roll­spels­kon­vent?

– Man spe­lar oli­ka ty­per av bräd- och roll­spel. Ett roll­spel är som en sa­ga där man har en le­da­re som le­der spe­lets gång. Då får man ta vis­sa be­slut åt sin ka­rak­tär un­der sa­gans gång sam­ti­digt som man föl­jer en hu­vud­sto­ry. Be­hö­ver man ha nå­gon ti­di­ga­re er­fa­ren­het?

– Nej, det kom­mer fin­nas le­da­re bå­de för roll- och brädp­se­len. De kom­mer gå ige­nom allt grund­ligt. Jag är själv ny i roll­spel­värl­den. Det är li­te som att va­ra med i en fan­ta­sy­bok. Hur kom ni på idén?

– Vi var ett gäng som var på Älv­sjö­kyr­kans spel­kon­vent och vill gö­ra nå­got lik­nan­de. De­ras kon­vent har fo­kus på roll­spel, men vi kör även li­te bräd­spel. I år är förs­ta gången och vi hop­pas kun­na växa och loc­ka fler.

Vad är det som är så ro­ligt med ett sånt här kon­vent? – Det ro­li­ga är att man träf­far per­so­ner man in­te mö­ter an­nars och har ro­ligt ihop. Nörd­värl­den är gans­ka li­ten och of­ta kan man va­ra gans­ka en­sam med sitt in­tres­se, då kan det va­ra ro­ligt att kom­ma ut och träf­fa li­te folk. Var hålls det och vad be­hö­ver man ta med sig?

– Vi hål­ler det i Åby­berg­s­kyr­kan. Vill man so­va över kan man ta med sig sov­säck och ligg­un­der­lag, i öv­rigt så in­går mat i av­gif­ten på 200 kro­nor. Kon­ven­tet är från 7 år och upp. Ung­doms­för­e­ning­en i kyr­kan an­ord­nar det här och det kom­mer fin­nas le­da­re på plats un­der nat­ten.

FO­TO: PRI­VAT

FIX­AR SPEL. Jo­nat­han Olsson, ung­doms­le­da­re för Åby Unga och Åby­berg­s­kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.