Har du koll på al­la nya la­gar?

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

Ny tv-skatt, ka­rens­av­drag och av­gifts­fri tand­vård. Det är någ­ra av de många nya la­gar som trä­der i kraft un­der 2019. Här är lag­för­änd­ring­ar­na du be­hö­ver ha koll på i år. Un­der 2019 får Sve­ri­ge ett fler­tal nya lagänd­ring­ar Här är ett ur­val av dem. Tv-li­cens blir skatt 2019 Från och med nu för­svin­ner tv-li­cen­sen och er­sätts av en in­di­vi­du­ell pub­lic ser­vice­av­gift. Som mest lan­dar av­gif­ten, som be­ta­las som skatt, på 1 300 kro­nor. Den ti­di­ga­re li­cen­sen kos­ta­de som mest 2 600 kro­nor för en fa­milj med två vux­na. Ka­rens­av­drag er­sät­ter ka­rens­dag Ka­rens­da­gen för­svin­ner och er­sätts med ett ka­rens­av­drag som in­förs i sjuk­för­säk­ring­en. Det här syf­tar till att åstad­kom­ma ett mer rätt­vis av­drag i sam­band med sjuk­från­va­ro. Av­dra­get ska va­ra 20 pro­cent av den ge­nom­snitt­li­ga vec­ko­in­koms­ten. Av­gifts­fri tand­vård Tand­vår­den ska bli gra­tis för al­la upp till 23 år. Ål­ders­höj­ning­en görs då an­de­len unga vux­na med då­lig eko­no­mi har ökat. Mer mat­te och id­rott Ele­ver som bör­jar års­kurs 7 får yt­ter­li­ga­re 105 tim­mar ma­te­ma­tik un­der hög­sta­di­et. Sam­ti­digt ökas id­rott i grund­sko­lan med 100 tim­mar. Ökat skydd för trans­per­so­ner Kön­sö­ver­skri­dan­de iden­ti­tet el­ler ut­tryck läggs till i be­stäm­mel­ser­na om hets mot folk­grupp.

Det här in­ne­bär att hets mot folk­grupp även in­ne­fat­tar att ho­ta el­ler dis­kri­mi­ne­ra trans­per­so­ner. Slut med ele­fan­ter på cir­kus En änd­ring­en i djur­skydds­för­ord­ning­en gör att det nu­me­ra är för­bju­det att flyt­ta runt och vi­sa upp ele­fan­ter och sjö­le­jon på cir­kus. Rök­för­bud ut­om­hus I som­mar ut­vid­gas rök­för­bu­det till att gäl­la på bland an­nat ute­ser­ve­ring­ar, en­tré­er, buss­håll­plat­ser, tåg­per­rong­er, id­rotts­an­lägg­ning­ar och lek­plat­ser. För­bu­det gäl­ler även e-ci­ga­ret­ter och trä­der i kraft 1 ju­li 2019. Om­re­gle­ring av spel­mark­na­den Spel­bo­lag som age­rar på den svens­ka spel­mark­na­den mås­te ha li­cens. Ak­tö­rer ut­an li­cens ska stäng­as ute. Spel­fö­re­tag mås­te ock­så gö­ra det lät­ta­re för per­so­ner som an­vän­der de­ras tjäns­ter att sö­ka hjälp för spel­miss­bruk. Mi­chael Toll 073-600 69 08 mi­[email protected]­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.