Dags for handling

Staf­fan Has­si­us tän­ker fö­ra sam­man Kårstas in­vå­na­re – och rå­va­ror – i en ny lant­han­del.

VallentunaDirekt - - SIDAN 1 - Julian Evans val­len­tu­na­di­[email protected]­rekt­press.se

Staf­fan Has­si­us dröm­mer om att få upp Kårs­ta på ba­nan, och förs­ta ste­get är en lant­han­del som han hop­pas ska fun­ge­ra som en sam­lings­plats för byns män­ni­skor, och kom­mu­nens rå­va­ror.

– Jag äls­kar tan­ken på att stå med pen­nan bakom örat som förr, att man tit­tar varand­ra i ögo­nen när man hand­lar, sä­ger Staf­fan Has­si­us, som nu fått grönt ljus för sin ef­ter­läng­ta­de lant­han­del.

Det är in­te så att det in­te bor nå­gon alls i Kårs­ta. Men för de som vå­gat sig ut­an­för dör­ren den­na no­vem­ber­för­mid­dag, då ba­ra so­len hind­rar mi­nus­gra­der­na från att kän­nas, finns in­te så många plat­ser att … ta vä­gen.

Och det märks, me­nar Staf­fan:

– På 90- och 00-ta­len så ha­de vi bå­de bu­ti­ker och mack här i Kårs­ta, men när det för­svann så stan­na­de sam­häl­let av li­te. Folk bod­de kvar, men själ­va sam­häl­let sat­tes li­te på pa­us.

Ute­gym ska flyt­tas

Med li­te tur drar lant­han­deln igång byn igen. Bygg­lo­vet blev pre­cis klart, och det sista hind­ret är ett ut­om­hus­gym som ska flyt­tas li­te norrut. Först när det är helt klart, kom­mer spa­den mö­ta gru­set.

Om allt går som pla­ne­rat sker det re­dan i ja­nu­a­ri näs­ta år. Se­dan blir plat­sen af­fär, lek­plats, fi­ka­bän­kar – nå­gon­stans att ses i byn. Han släng­er ock­så in en käl­la­re, till rå­ga på allt.

– När man än­då fått ut­rym­met är det dumt att in­te ut­nytt­ja det. Se­dan vad det kom­mer bli där ne­re, det är in­te helt klart än­nu, sä­ger Staf­fan.

Närod­lat på hyl­lor­na

För att av­las­ta tryc­ket på bu­ti­ker­na i när­lig­gan­de Val­len­tu­na cent­rum vill Staf­fan sat­sa på att spi­ka käns­lan av just lant­han­del. ”Grif­fel­tav­lan är ob­li­ga­to­risk”.

Dess­utom vill han fyl­la bu­ti­ken med så myc­ket närod­lat det ba­ra går.

– Det kom­mer bli en ut­ma­ning att få folk att hand­la hos oss, och in­te på nä­tet el­ler så. Men jag tror folk ser att det finns en trygghet i att ve­ta var va­ror­na kom­mer ifrån, sä­ger Staf­fan.

Han pe­kar i rikt­ning mot någ­ra går­dar han re­dan häl­sat på, för att se till att de hål­ler måt­tet. En mjölk­bon­de här, en po­ta­tisod­la­re där. De fles­ta in­om kom­mu­nens grän­ser.

”En unik käns­la”

Mitt i den gui­da­de tu­ren blir han av­bru­ten av Li­sa Lund­ström, som är på pro­me­nad med Kent Ole Eriks­son. Hon ser fram emot att kun­na kö­pa smör och bröd ut­an att vall­fär­da till Val­len­tu­na cent­rum he­la ti­den, och är re­do att stöd­ja bu­ti­ken.

Plöts­ligt kom­mer hon ihåg:

– Jag och Staf­fan bru­ka­de le­ka bu­tik när vi var små!, sä­ger hon och bå­da bris­ter ut i ett skratt

Men att le­ka att man säl­jer smör på en grus­gång i Ek­sko­gen är så klart en helt an­nan sak än att dri­va en verk­lig bu­tik.

– Det är klart man är rädd, men vad är det mot vad man kan vin­na? Att jag kan öpp­na en lant­han­del här, det är en unik käns­la.

Det kom­mer bli en ut­ma­ning att få folk att hand­la hos oss, och in­te på nä­tet el­ler så. Men jag tror folk ser att det finns en trygghet i att ve­ta var va­ror­na kom­mer ifrån.

TILL HANDLING. Nu är bygg­lo­vet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.