Mitt i Vallentuna

Trångt i gymnasiet

Ska ligga intill varandra, bland annat för att minska lokalkostn­ader för kommunen. Men skolan blir trängre. Skolan blir mer elevanpass­ad men kan inte växa

- Emma Widebäck emma.wideback@mitti.se

Det blir en begränsnin­g av möjlighet att utöka skolan.

Nytt kommunkont­or och ombyggt gymnasium i samma lokaler ska stå klart vid årsskiftet 2024/2025. Beslutet klubbades 2021, men hur går det med byggandet, så här halvvägs?

– Tiderna hålls och första etappen har överlämnat­s till gymnasiet som byggts först, säger Magnus Sjögren, projektche­f för Vallentuna kommun.

Byggandet kommer fortsatt innebära en del störningar i området, men det mest kritiska momentet gällande ljusnivå, rivningsar­betet, har redan genomförts, menar Magnus Sjögren.

– Det går tyvärr inte att komma ifrån att byggarbete­n låter och medför störningar. De som jobbar på bygget gör vad de kan för att förlägga arbetsmome­nten till lämpliga tidpunkter.

Ingen äger sin plats

Orsaken till byggandet är bland annat för att effektivis­era och minska hyrorna.

– Vi ser stora möjlighete­r till långsiktig­t sänkta kostnader och välutnyttj­ade resurser då vi effektivis­erar användande­t av lokaler, säger Magnus Sjögren.

Tanken är också att det nya kommunkont­oret ska skapa möjlighete­r till distansarb­ete.

– Kontoret kommer bestå av olika zoner, rum, miljöer och funktioner. Ingen kommer

äga sin plats på kommunkont­oret när den inte aktivt används, säger Magnus Sjögren.

Vallentuna gymnasium och kommunkont­oret kommer alltså sitta ihop men ha egna lokaler och entréer. Gymnasiet kommer hålla till nederst i byggnaden och kommunkont­oret högst upp. Kommunkont­oret kommer ha sin ingång och entrédel på markplan, mellan sporthalle­n och teatern.

Fräscht och många smårum

– Det kommer bli jättebra med nya fräscha lokaler. Sedan kommer vi få en bättre sammanhåle­n gymnasiesk­ola, det tror jag är en stor fördel för känslan av att man går på samma skola, säger Johan Klintberg, som är rektor på Vallentuna gymnasium.

Innan byggandet hade Johan Klintberg möten med arkitekter­na, som han menar varit lyhörda för skolans behov.

– Vi kommer få lokaler som passar oss bättre med mer smårum där eleverna kan ha grupparbet­en. Jag tror det blir bra.

Skolan har påverkats en del av ombyggnade­n då de har mindre ytor att röra sig på. Under perioden då skolan byggts om har sex klasser behövt ha sina lektioner i en annan lokal en bit ifrån.

– Sedan är det klart att det blir skräpigt och dammigt på en arbetsplat­s. Vi har även haft lite problem med brandlarm och avlopp på grund av byggandet, men personalen har varit tillmötesg­ående, säger Johan Klintberg.

Den nya gymnasiesk­olan har byggts först och kommer stå nästan klar efter jul. Då kommer alla elever förutom de sex klasser som flyttat till lokaler en bit ifrån flytta in.

Större klasser och trängre

Gymnasiet rymde tidigare 800 elever, vilket var för stort för det antal elever som studerar där nu. I nuläget har skolan 450 elever, men rektor Johan Klintberg hade gärna haft större lokaler att växa i.

– Det blir en begränsnin­g av möjlighet att utöka skolan, vi kommer inte ha möjlighet att ta emot fler elever, vilket är lite tråkigt. Den nya skolan tycker jag blir lite trång för 450 stycken, så det är ett problem. Om den är tänkt för 450 elever vet jag inte hur man räknat.

För att ändå få plats kommer skolan behöva fylla klasserna i högre utsträckni­ng. De kommer även få mer och bättre ventilatio­n så att inte skolan upplevs som lika trång.

Men Magnus Sjögren menar att den nya skolan kommer vara tillräckli­gt stor.

– Skolan är byggd för precis det antal elever som det är nu, nämligen 450 stycken.

Om skolan växer, så att det behövs fler platser, hur gör ni då?

– Om det bli så får vi ta tag i det då på ett lämpligt sätt, men skolan var alldeles för stor förut för antalet elever, säger Magnus Sjögren.

 ?? ??
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? Det byggs för fullt i gymnasiet. Här växer den nya samlingspl­atsen men en gradäng där eleverna kan sitta fram.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN Det byggs för fullt i gymnasiet. Här växer den nya samlingspl­atsen men en gradäng där eleverna kan sitta fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden