Nu är mo­dul­hu­sen på gång i Bec­kom­ber­ga

Tu­rer­na har va­rit många ef­ter att be­slu­tet om mo­dul­hus i Bec­kom­ber­ga klub­ba­des 2016. Nu har Stock­holms­hem bör­jat ut­re­da plat­sen för byg­get – som kan star­ta näs­ta år.

VällingbyDirekt - - SIDAN 1 - Victor Malmcro­na 070-091 23 42

Nu är sista plat­tan lagd på Mal­tes­holmstor­get. Ef­ter år av ar­be­te öpp­nas änt­li­gen det nya tor­get för Häs­sel­by­bor­na.

På Mal­tes­holmstor­get i Häs­sel­by strand på­går ar­be­tet in i det sista. Den sista torg­plat­tan har pre­cis lagts på plats och nu åter­står ba­ra li­te fin­lir – väx­ter ska plan­te­ras och bän­kar skru­vas upp.

– Nu ska vi egent­li­gen ba­ra snyg­ga till allt, sä­ger plats­che­fen Rolf Me­lan­der som ar­be­tar på Y2 An­lägg­ning AB.

Fär­digt snab­ba­re än vän­tat

Rolf Me­lan­der har job­bat med tor­get se­dan sep­tem­ber för­ra året. Pla­nen var att tor­get skul­le stå klart hös­ten 2019, men ar­be­tet gick snab­ba­re än vän­tat.

– Vi sik­ta­de på att grund­ar­be­tet skul­le va­ra klart in­nan jul, då skul­le vi kun­na få klart allt in­nan al­la se­mest­rar. Och så blev det, sä­ger Rolf Me­lan­der.

Upp­rust­ning­en av Mal­tes­holm­tor­get med om­nejd har på­gått i många år nu. De gam­la cent­rum­bygg­na­der­na har ri­vits och tun­nel­ba­nan har fått en ny en­tré. 200 bo­stä­der och en ny ron­dell vid Fyr­spanns­ga­tan och Mal­tes­holms­vä­gen har byggts. Bakom Hem­köp kom­mer det även fin­nas en åter­vin­nings­sta­tion. Mal­tes­holmstor­get är sista de­len i allt byg­gan­de.

– Det har va­rit många ak­tö­rer, så det har va­rit ett pus­sel. ar­be­tet med tor­get kun­de sät­ta igång först när fa­sad­ar­be­tet på de ny­bygg­da hu­sen var klart. Men allt har syn­kats bra, sä­ger Lil­ly Lwam Abra­ham, bygg­pro­jekt­le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Sl­ut­be­sikt­ning

På ons­da­gen var det dags för sl­ut­be­sikt­ning av tor­get. Byg­get god­kän­des, sta­ke­ten lyf­tes bort ut­an stör­re ce­re­mo­ni och så vips var år av byg­gan­de över och Häs­sel­by­bor­na fick ett nytt torg. Tor­get kom­mer även er­bju­da mer än ba­ra sitt- och häng­plats för Häs­sel­by­bor­na. Till ex­em­pel kom­mer det gå att spe­la bou­le i gru­set på tor­get. – Vi har ock­så möj­lig­gjort för el­för­sörj­ning till jul­grans­be­lys­ning och torg­han­del. Men vil­ka verk­sam­he­ter som flyt­tar in på tor­get är upp till fas­tig­hets­kon­to­ret, sä­ger Lil­ly Lwam Abra­ham.

Vi sik­ta­de på att grund­ar­be­tet skul­le va­ra klart in­nan jul, då skul­le vi kun­na få klart allt in­nan al­la se­mest­rar. Och så blev det.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PLAT(T)SCHEF. Rolf Me­lan­der har job­bat med att stäl­la tor­get i ord­ning se­dan sep­tem­ber.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

NEDLAGT. Keith Ols­son ban­kar ner sista plat­tan på nya Mal­tes­holmstor­get i Häs­sel­by strand.

SVÄNGRUM. Ron­del­len mel­lan Mal­tes­holms­vä­gen, Fyr­spanns­ga­tan och Ap­ri­kos­ga­tan har ock­så fått sig ett lyft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.