Fle­ra grund­sko­lor i Väs­te­rort mås­te re­no­ve­ras.

PLA­NEN. Då sker det Det­ta ska gö­ras Tre sko­lor byggs ut

VällingbyDirekt - - SIDAN 1 - Victor Malmcro­na

Fem av Väs­te­rorts grund­sko­lor mås­te re­no­ve­ras. Här är sta­dens plan för när, var, hur och var­för det ska ske.

Då­lig luft, bul­ler och för små klass­rum. Det är någ­ra av skä­len bakom de pla­ne­ra­de re­no­ve­ring­ar­na av fem grund­sko­lor i Väs­te­rort. Som vi ti­di­ga­re har be­rät­tat är tan­ken att ele­ver­na un­der ti­den ska gå i en eva­ku­e­rings­sko­la i Råcksta.

På för­slag finns ock­så att tre av sko­lor­na ska få plats för fler ele­ver.

– Den tids­plan vi har för re­no­ve­ring­ar­na är gjord ut­i­från att eva­ku­e­rings­sko­lan byggs. An­nars gäl­ler and­ra tids­pla­ner, sä­ger Gun­nar Woh­lin, grund­sko­le­chef i Häs­sel­by-Väl­ling­by. Ut­bild­nings­för­valt­ning­ens pla­ner i nu­lä­get:

Abra­hams­bergs­sko­lan

Sko­lans in­re och ytt­re ska rustas upp. Vär­me- och vat­ten­sy­ste­met be­hö­ver upp­da­te­ras. To­a­let­ter­na ska ock­så få sig ett an­sikts­lyft.

Fö­re­sla­gen re­no­ve­rings­start höst­ter­mi­nen 2023, klart vår­ter­mi­nen 2024.

Den tids­plan vi har för re­no­ve­ring­ar­na är gjord ut­i­från att eva­ku­e­rings­sko­lan byggs.

Blac­ke­bergs­sko­lan

Dag- och spill­vat­ten­led­ning­ar ska by­tas ut, det vill sä­ga led­ning­ar­na som tar hand om ex­em­pel­vis regn och snö, samt vat­ten som an­vänts vid dusch och disk. Stam­byte och byte av ven­ti­la­tion- och el­sy­stem be­hövs.

Am­bi­tio­nen är att sko­lan ska byg­gas om för att kun­na ta emot yt­ter­li­ga­re 250 ele­ver.

Fö­re­sla­gen re­no­ve­rings­start höst­ter­mi­nen 2024, klart höst­ter­mi­nen 2026.

Grimsta­sko­lan

Sko­lan är i be­hov av ett stam­byte och en upp­da­te­ring av ven­ti­la­tio­nen. Kö­ket ska an­pas­sas för att bli mer funk­tio­nellt och NO-sa­lar­na ska re­no­ve­ras.

Am­bi­tio­nen är det ska gö­ras plats i sko­lan för 100 nya ele­ver.

Fö­re­sla­gen re­no­ve­rings­start höst­ter­mi­nen 2021, klart vår­ter­mi­nen 2023.

Häs­sel­by­gårds­sko­lan

I dags­lä­get är det ba­ra sagt att ven­ti­la­tio­nen ska ses över, en mer om­fat­tan­de re­no­ve­ring lig­ger läng­re fram i ti­den.

Fö­re­sla­gen re­no­ve­rings­start vår­ter­mi­nen 2027, klart höst­ter­mi­nen 2027.

Väl­ling­by­sko­lan

Ven­ti­la­tio­nen be­hö­ver un­der­håll. Kök och mat­sal ska byg­gas om. Grund­särsko­lan som idag lig­ger i en se­pa­rat bygg­nad ska flyt­ta in i hu­vud­bygg­na­den. Det ska gö­ras rum för yt­ter­li­ga­re 280 ele­ver.

Fö­re­sla­gen re­no­ve­rings­start höst­ter­mi­nen 2024, klart vår­ter­mi­nen 2025.

RENOVERING­SBEHOV. Häs­sel­by­gårds­sko­lan är en av de sko­lor som vän­tar re­no­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.