FOTOGRAFIS­KA FYND FRÅN FÖRR

Björn Lind­berg från Spånga fann fo­to­gra­fi­er från 60-ta­let i en ka­me­ra han köpt på Tra­de­ra. Nu sö­ker han ef­ter stock­hol­mar­na på bil­der­na.

VällingbyDirekt - - SIDAN 1 - Stel­la Papapanagi­otou 073-600 54 96 stel­la.papapanagi­[email protected]­rekt­press.se

 Ett Tra­de­ra-köp av en gam­mal låd­ka­me­ra gav Näl­sta­bon Björn Lind­berg en ofram­kal­lad film från 1960-ta­let på kö­pet. Det blev star­ten på ett de­tek­tiv­ar­be­te ef­ter vil­ka män­ni­skor de svart­vi­ta bil­der­na fö­re­ställ­de.

– Jag är upp­växt i en fo­to­fa­milj. Min pap­pa job­ba­de på Ko­dak, min lil­le­bror är fo­to­graf. Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad och ny­li­gen tog jag fram min gam­la ana­lo­ga ka­me­ra från ton­å­ren och fastnade helt. Jag vil­le fo­ta mer ana­logt och köp­te den här för 239 spänn på Tra­de­ra, sä­ger Björn Lind­berg, och vi­sar upp sin ny­gam­la låd­ka­me­ra.

Vi ses hem­ma i rad­hu­set i Näls­ta där det på­går för­be­re­del­ser in­för en stu­dent­fest se­na­re i vec­kan.

Gjor­de fynd i fyn­det

Det var när han upp­täck­te att ka­me­ran le­ve­re­ra­des med en ofram­kal­lad film som Björn Lind­berg gled in i rol­len som historisk hob­by­de­tek­tiv.

– Jag tänk­te att fil­men för­mod­li­gen var ljus­ska­dad och helt svart. Men jag läm­na­de in den. Och tre av bil­der­na fun­ka­de, så jag fram­kal­la­de dem, sä­ger Björn Lind­berg.

Bil­der­na fö­re­stäl­ler två kvin­nor, och en bil syns på två av dem. De be­rät­tar en hel del, re­dan vid förs­ta an­blic­ken, kon­sta­te­rar Björn Lind­berg.

– Klä­der­na skvall­rar om 1960-tal och bi­len har den gam­la for­men av re­gi­stre­rings­skylt - de byt­tes i bör­jan av 1970-ta­let. Sam­ti­digt står bi­len par­ke­rad på hö­ger si­da så bil­den mås­te va­ra ta­gen ef­ter 1967, då vi byt­te från väns­ter­tra­fik, sä­ger han.

Att bi­lens re­gi­stre­rings­skylt in­leds med AA ty­der på att den hör­de hem­ma i Stock­holm. Ny­fi­ken­he­ten väx­te och med hjälp av and­ra histo­ri­e­in­tres­se­ra­de i Fa­ce­book­grup­pen Det gam­la Stock­holm, lyc­ka­des Björn Lind­berg fast­stäl­la var nå­gon­stans fo­to­gra­fi­er­na är tag­na: vid Sankt Gö­rans sjuk­hus, på Ro­senlunds­ga­tan på Sö­der­malm, nä­ra po­lis­sta­tio­nen, och på Hä­gerstens­vä­gen i Aspud­den.

Näs­ta steg var per­so­ner­na på bil­der­na vil­ket led­de till ett be­sök på stads­ar­ki­vet, där histo­ri­en bör­ja­de klar­na. Bi­len vi­sa­de sig ha va­rit re­gi­stre­rad på en fru Ei­vor Pihl­ström i Hä­gersten.

– Hon ha­de en son, Leif Pihl­ström, som jag sök­te upp via Rat­sit, och sms:ade. Han ring­de upp in­om tre mi­nu­ter. Det stäm­de att den ena kvin­nan, till hö­ger i bild, var hans mam­ma Ei­vor. Hon gick ty­värr bort för­ra året, 85 år gam­mal, be­rät­tar Björn Lind­berg.

”Kom­pis till mam­ma”

Ei­vor Pihl­ströms pap­pa ha­de en bu­tik på Hä­gerstens­vä­gen, där Ei­vor ock­så job­ba­de. Att nå­gon hit­tat hit­tills ofram­kal­la­de bil­der på hen­ne är ba­ra ro­ligt, tyc­ker so­nen Leif Pihl­ström. Han har även min­nen av den and­ra kvin­nan, be­rät­tar han när vi ring­er upp.

– Hon var en kom­pis till mam­ma, Ka­te het­te hon. De var ute och dan­sa­de ibland, och jag minns att hon träf­fa­de en man som het­te Ove och var po­lis, sä­ger Leif Pihl­ström, som be­stämt träff med Björn Lind­berg och ska få en ko­pia av bil­den.

Björn Lind­berg vill nu för­sö­ka gå till bot­ten med vem Ka­te är, och har ef­ter­lyst om nå­gon kän­de hen­ne i so­ci­a­la me­di­er. Hit­tills ut­an fram­gång.

Men i ka­me­rans fo­dral kan en möj­lig led­tråd fin­nas, via po­li­sen Ove.

– Det står att den till­hör Ove Karls­son i Rin­ka­by­holm, det lig­ger utan­för Kal­mar. Jag ring­de per­so­nen jag köp­te den av, som vi­sa­de sig bo i Kal­mar, men han ha­de köpt den på lop­pis, sä­ger Björn Lind­ström.

Om han kan hit­ta Ove kanske han ock­så kan hit­ta Ka­te, re­so­ne­rar han. Var­för gör du det här?

– Det är spän­nan­de, som en tidskap­s­el. De här bil­der­na har ju in­te fun­nits för­rän nu. Jag vill in­te tränga mig in i nå­gons histo­ria, men det vo­re ro­ligt om jag lyc­kas hit­ta Ka­te ock­så el­ler nå­gon i hen­nes fa­milj, så att jag kan ge dem bil­den. Kanske kan nå­gon av era lä­sa­re hjäl­pa mig vi­da­re? sä­ger Björn Lind­berg.

Det är spän­nan­de, som en tidskap­s­el.

NYSTAR VI­DA­RE. Björn Lind­berg fick en ofram­kal­lad film på kö­pet när han köp­te den gam­la låd­ka­me­ran på Tra­de­ra. ”Det är mel­lan­for­mats­film, ovan­ligt idag men jag fick den fram­kal­lad i en fo­to­af­fär i Väl­ling­by”, sä­ger han.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FÅNG­AT ÖGON­BLICK. Vä­nin­nor­na Ka­te (till väns­ter) och Ei­vor Pihl­ström står fram­för Ei­vors bild på Ro­senlunds­ga­tan på Sö­der­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.