Lo­ka­la ini­ti­a­tiv är vik­ti­ga för de­mo­kra­tin

VällingbyDirekt - - HEJ VÄLLINGBY · TIPSA OSS! - LOU­I­SE BORNHALL Re­por­ter Pra­ta med mig! lou­i­se.bornhall @di­rekt­press.se

Val­del­ta­gan­det i årets EU-val skil­de sig åt stort i lan­det. Att fler gick till va­lur­nan är såklart top­pen, som i Söd­ra Äng­by i Brom­ma. Där rös­ta­de 82,8 pro­cent av de röst­be­rät­ti­ga­de, vil­ket var högs­ta siff­ran i lan­det, en­ligt ny­hets­saj­ten Eu­ro­pa­por­ta­len. Att där­e­mot ba­ra 12,8 pro­cent rös­ta­de i Ron­na Nor­ra i Sö­der­täl­je, lan­dets lägs­ta siff­ra en­ligt ny­hets­saj­ten, är in­te li­ka upp­lyf­tan­de.

Un­der den här vec­kan på­går Järva­vec­kan på Spånga IP – med 40 000 be­sö­ka­re som mål. Po­li­ti­ker­vec­kan har på någ­ra år vux­it till en vik­tig mö­tes­plats där vik­ti­ga äm­nen som jobb, ut­bild­ning, trygg­het och in­teg­ra­tion stöts och blöts, på en plats där många be­rörs av frå­gor­na.

I mitt jobb som lo­kal­re­por­ter – och även som pri­vat­per­son – har jag fle­ra gång­er stött på upp­fatt­ning­en att det där som po­li­ti­ker be­slu­tar om in­te gäl­ler en själv. En bild som nog många run­tom i lan­det av oli­ka skäl kan kän­na igen sig i. Kanske åter­speglas just det­ta i det va­ri­e­ran­de val­del­ta­gan­det.

Där­för är ini­ti­a­tiv som bju­der in folk till sam­tal om de­mo­kra­ti med en rad­da oli­ka in­gång­ar, som mu­sikupp­trä­dan­den och se­mi­na­ri­er, lov­värt – va­re sig det sker på Spånga IP el­ler i en för­e­nings­lo­kal i ditt hem­kvar­ter.

Po­li­ti­ker­vec­kan har på någ­ra år vux­it till en vik­tig mö­tes­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.