Nya pla­nen för 600 bo­stä­der i Rid­der­svik

LÄGRE HUS FLYTTAD FÖR­SKO­LA ING­EN TRAFIKLÖSN­ING

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄLLINGBY - Victor Malmcro­na

En flyttad för­sko­la, be­va­rad be­sökspar­ke­ring och lägre hus. Det finns i den nya de­talj­pla­nen för de 600 bo­stä­der­na som pla­ne­ras i Häs­sel­by vil­las­tad, ef­ter att bo­en­des syn­punk­ter sam­lats in.

StockholmD­irekt har ti­di­ga­re skri­vit om pla­ner­na på att byg­ga 600 bo­stä­der på tom­ten till den gam­la träd­sko­lan i Rid­der­svik. Ef­ter en sam­råds­pe­ri­od med 180 ytt­ran­den har de­talj­pla­nen nu änd­rats för att bätt­re till­go­do­se Häs­sel­by­bor­nas syn­punk­ter.

– 180 ytt­ran­den är gans­ka myc­ket. Syn­punk­ter­na har dels in­kom­mit vad gäl­ler själ­va be­byg­gel­sen, sär­skilt höj­den på hu­sen mot Löv­sta­vä­gen, dels att man får ökad tra­fik på Löv­sta­vä­gen, där det re­dan finns pro­blem med fram­kom­lig­he­ten, sä­ger Pe­ter Lun­de­vall, stads­pla­ne­ra­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Stock­holm för­tä­tas och vi står in­för svå­ra av­väg­ning­ar.

”Flytt av för­sko­lan”

I den re­vi­de­ra­de de­talj­pla­nen syns mest för­änd­ring i plan­om­rå­dets öst­ra del. Där an­såg när­bo­en­de bland an­nat att en pla­ne­rad för­sko­la och att fle­ra av de pla­ne­ra­de bo­stads­hu­sen var för höga.

– Vi har gjort ett an­tal roc­ka­der för att fånga upp kri­ti­ken mot sam­råds­för­sla­get. Bland an­nat har vi fö­re­sla­git en flytt av för­sko­lan så att den lig­ger mer in­ne i ny­bygg­nads­om­rå­det, där de fles­ta barn ock­så kom­mer bo, sä­ger Pe­ter Lun­de­vall.

Flyt­ten av för­sko­lan in­ne­bär även att Ro­sen­par­ken till stör­re del kan be­va­ras och att Rid­der­sviks gårds be­sökspar­ke­ring kan va­ra kvar. Nu­va­ran­de plan fö­re­slår ock­så att ett hög­re hus får läm­na plats för rad­hus.

En lös­ning på den öka­de tra­fi­ken på Löv­sta­vä­gen tas där­e­mot in­te upp i den nya de­talj­pla­nen, men det no­te­ras att det är vik­tigt att kol­lek­tiv­tra­fi­ken på sikt byggs ut.

– Stock­holm för­tä­tas och vi står in­för svå­ra av­väg­ning­ar. Ska vi stan­na upp med en ut­bygg­nad i vän­tan på att kol­lek­tiv­tra­fik och in­fra­struk­tur byggs ut, el­ler ska vi fort­sät­ta? Men sta­dens hu­vud­lin­je är att vi mås­te byg­ga i stor om­fatt­ning för att mö­ta ef­ter­frå­gan på bo­stä­der, sä­ger Pe­ter Lun­de­vall.

Gransk­ning i de­cem­ber

Stads­bygg­nads­nämn­den skul­le ta ställ­ning till den nya de­talj­pla­nen vid sitt sam­man­trä­de den 13 ju­ni, ef­ter att den här tid­ning­en gått i tryck. Om den an­tas ska för­sla­get stäl­las ut för gransk­ning i de­cem­ber 2019 och då kan bo­en­de åter­i­gen kom­ma med syn­punk­ter.

– Jag tyc­ker vi har hit­tat en fin ba­lans i det nya plan­för­sla­get, men vi får se vad po­li­ti­ker­na, sä­ger Pe­ter Lun­de­vall.

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

FLYGBILD ÖVER RID­DER­SVIK. In­om det strec­ka­de om­rå­det är det pla­ne­rat att de 600 bo­stä­der­na ska byg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.