Det här är nytt:

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄLLINGBY -

● Ett 4–5 vå­ning­ar högt hus i om­rå­dets mest öst­ra del fö­reslås by­tas ut till ett rad­hus.

● Hus i en­trélä­ge kan bli 4 vå­ning­ar, istäl­let för 3–5 vå­ning­ar höga.

● För­sko­lan flyt­tas in­åt i om­rå­det så en be­sökspar­ke­ring och de­lar av Ro­sen­par­ken kan va­ra kvar.

● Det pla­ne­ra­de om­sorgs­bo­en­det flyt­tas en bit för att läm­na plats för för­sko­lan.

● Rid­der­sviks al­lé har fö­re­sla­gits få en för­läng­ning, nu pla­ne­ras att en del av al­lén öpp­nas för tra­fik för att un­der­lät­ta tra­fik­flö­det till Löv­sta­vä­gen.

● Ko­lo­ni­lot­ter­na fö­reslås att läg­gas på park­mark istäl­let för kvar­ters­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.