Så minns Åkes­hofs IF Lennart Jo­hans­son

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄLLINGBY - El­la Sö­der­berg An­ders Ek­ström

Fot­bolls­pro­fi­len Lennart Jo­hans­son gick bort den 4 ju­ni ef­ter en tids sjuk­dom. Han blev 89 år gam­mal, och kom­mer min­nas av många.

Få svens­kar har gjort li­ka stor in­ver­kan på fot­bol­len som Lennart Jo­hans­son. Han föd­des i Åkes­hovs små­stu­ge­by 1929, och blev ti­digt in­tres­se­rad av fot­boll. Hans förs­ta tid spe­la­de han i Åkes­hofs IF, även om det­ta var un­der en kort pe­ri­od.

An­ders Al­mquist var un­der fle­ra de­cen­ni­er ord­fö­ran­de för klub­ben, men då ha­de Lennart Jo­hans­son re­dan slu­tat spe­la.

– Jag hör­de av en kom­pis att Lennart på slu­tet av 80-ta­let skänk­te 1000 kro­nor till klub­ben, och

1 000 kro­nor till gubb­la­get. Att så många år se­na­re kom­ma ihåg sin klubb, det är li­te spe­ci­ellt, sä­ger An­ders Al­mquist.

Spe­lar­kar­riä­ren var kort för Lennart Jo­hans­son, och det var istäl­let som le­da­re han gjor­de sig ett namn in­om världs­spor­ten. Lennart Jo­hans­son blev ti­digt AIK:are, en kär­lek han be­höll li­vet ut. Mel­lan 1967 och 1980 var han ord­fö­ran­de i AIK:s fot­bolls­sek­tion, och 1985 blev han ord­fö­ran­de i svens­ka fot­bolls­för­bun­det. 1990 blev han pre­si­dent för Ue­fa fram till 2007, den längs­ta pe­ri­od nå­gon haft äm­be­tet. Det var även Lennart som var med och ska­pa­de Cham­pi­ons Le­a­gue. Se­dan 2001 he­ter vand­rings­po­ka­len som vin­nar­la­get av all­svens­kan får ”Lennart Jo­hans­sons po­kal”.

Ef­ter en kort tids sjuk­dom av­led Lennart Jo­hans­son i för­ra vec­kan, 89 år gam­mal.

– Jag har i al­la ti­der va­rit stolt över ho­nom, in­te minst när han var ak­tiv un­der åren i Ue­fa och Fi­fa. Det har ba­ra va­rit beröm kring ho­nom, inga skan­da­ler, sä­ger An­ders Al­mquist.

Lennart Jo­hans­son 2015, då han gäs­ta­de ung­domstur­ne­ring­en i Sol­na som är döpt ef­ter ho­nom själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.