Po­lis­raz­zia mot svart­ho­tell i Väs­te­rort

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄSTERORT -

För­ra tis­da­gen gjor­de gräns­po­li­sen ett till­slag mot en vil­la i Näls­ta ef­ter miss­tan­ke om att hu­set an­vän­des som ett il­le­galt bo­en­de.

– Vi fick ve­ta att det på plat­sen kan på­gå brott mot la­gen om ho­tell- och pen­sio­nat­rö­rel­se, sä­ger Per-Ar­ne Kaa­ti, kom­mis­sa­rie på gräns­po­li­sen.

Po­li­sen kon­sta­te­ra­de att det fanns to­talt 36 sov­plat­ser, och på plat­sen fanns 13 per­so­ner, al­la med­bor­ga­re av län­der utan­för Scheng­en. Åt­ta av dem ha­de in­te rätt att vis­tas i Sve­ri­ge, och sju av dem av­vi­sa­des från lan­det sam­ma kväll.

En per­son greps ock­så miss­tänkt för hä­le­ri, och på plat­sen hit­ta­des även stöld­gods. För­u­tom an­mä­lan om hä­le­ri och ola­ga ho­tell­verk­sam­het upp­rät­ta­des även en an­mä­lan om ringa nar­ko­ti­kabrott.

Om nå­gon är miss­tänkt för att ha dri­vit det il­le­ga­la bo­en­det kan Per-Ar­ne Kaa­ti in­te gå in på i nu­lä­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.