Job­ben loc­ka­de folk re­dan från start

Årets po­li­ti­ke­re­vent är igång

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄSTERORT - Stel­la Papapanagi­otou

Så snart Järva­vec­kan öpp­na­de ström­ma­de folk till. Och det var tyd­ligt vad som loc­kat många – möj­lig­he­ten att sö­ka jobb hos de fö­re­tag som är där för att re­kry­te­ra sam­man­lagt runt 2 000 nya an­ställ­da.

Kloc­kan 14.00, ons­dag 12 ju­ni. Den fjär­de om­gång­en av Järva­vec­kan öpp­nar. In­ten­si­va­re än ti­di­ga­re, då eve­ne­mang­et kor­tats ner från nio da­gar till fem. Det in­ne­bär fle­ra par­ti­ledar­tal om da­gen un­der tre av da­gar­na och ett fullspäc­kat pro­gram.

Som vi ti­di­ga­re rap­por­te­rat sat­sar man i år hårt på jobb, ett fler­tal fö­re­tag ska till­sam­mans för­sö­ka re­kry­te­ra runt 2 000 per­so­ner. I täl­ten runt det så kal­la­de jobb­tor­get är det full rul­le di­rekt.

– Vi ha­de folk här re­dan in­nan vi öpp­nat. Vi sö­ker fram­för allt vi­ka­ri­er in­om vå­ra om­rå­den: städ, vakt­mäs­te­ri, gar­de­rob och re­cep­tio­nis­ter. De fles­ta jag pra­tat med vill ha städ­jobb. Många är unga och vill ha det vid si­dan av stu­di­er­na, and­ra sö­ker hel­tids­jobb, sä­ger Gu­nil­la Wel­ler­fors, re­gi­on­chef på In­spi­ra, ett av fö­re­ta­gen i Al­me­gas tält.

I and­ra de­lar av om­rå­det pac­kas det fort­fa­ran­de upp i ut­ställar­täl­ten. De po­li­tis­ka par­ti­er­na står upp­ra­da­de. I mit­ten finns ett klus­ter med fle­ra lo­ka­la or­ga­ni­sa­tio­ner och för­e­ning­ar.

Prick 14.30 var det dags för den for­mel­la in­vig­ning­en på sto­ra sce­nen. Bän­kar­na fram­för sto­ra sce­nen är ful­la av åhö­ra­re.

Järva­vec­kans grun­da­re, Ah­med Ab­di­rah­man, från stif­tel­sen The glo­bal vil­lage, kon­sta­te­rar att han är stolt över hur Järva­vec­kan ut­veck­las.

– Det här är ett sätt att mins­ka av­stån­det mel­lan makt­ha­va­re och and­ra och vi är stol­ta över att vi al­la gör det till­sam­mans, sä­ger han, in­nan han pre­sen­te­rar in­vig­nings­ta­la­ren, kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Aman­da Lind (MP).

– Jag är im­po­ne­rad av hur myc­ket det här ar­range­mang­et har växt, i om­fång, i be­ty­del­se, i en­ga­ge­mang, i ut­stäl­la­re, men ock­så hur myc­ket av den ur­sprung­li­ga vi­sio­nen och kär­nan som är kvar, sä­ger mi­nistern.

Det finns många oli­ka an­led­ning­ar till att folk be­sö­ker Järva­vec­kan, det står klart när vi pra­tar runt med folk på om­rå­det. För­u­tom jobb, är att lyss­na på po­li­ti­ker, del­ta i sam­tal och kny­ta kon­tak­ter åter­kom­man­de svar.

El­ler som för­sko­le­lä­ra­ren Britt Jonsson från Sol­len­tu­na be­skri­ver det:

– Jag är ny­fi­ken och vil­le kom­ma och kol­la. Det är ett jät­te­bra ini­ti­a­tiv, bra att folk med makt åker ut hit i stäl­let för att sit­ta och tryc­ka in­ne i stan.

Det här är ett sätt att mins­ka av­stån­det mel­lan makt­ha­va­re och and­ra.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PÅ PLATS. Järva­vec­kans grun­da­re, Ah­med Ab­di­rah­man, in­led­de in­vig­ning­en och kul­turoch de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Aman­da Lind (MP) ta­la­de ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.