In­di­ens förs­ta öp­pet que­e­ra ar­tis­ter till Stock­holm

VällingbyDirekt - - STOCKHOLMS­HELG · NÖJE · KULTUR - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­[email protected]­rekt­press.se

Med ski­van Rain­bow Ri­ots In­dia har stock­hol­ma­ren Petter Wal­len­berg star­tat en mu­si­ka­lisk re­vo­lu­tion till­sam­mans med In­di­ens förs­ta öp­pet ho­mo­sex­u­el­la, que­er och trans­per­so­ner. Nu kom­mer ar­tis­ter­na till Stock­holm Pri­de.

I da­gar­na skrivs mu­sik­histo­ria i In­di­en – till stor del tack va­re Sö­der­malms­bon Petter Wal­len­berg. Han kom till Bom­bay för två år se­dan och har grun­dat den in­ter­na­tio­nel­la hb­tq-or­ga­ni­sa­tio­nen Rain­bow Ri­ots, ett mu­sik- och ak­ti­vist­pro­jekt som blomst­rat se­dan la­gen som för­bjöd ho­mo­sex­u­a­li­tet i In­di­en av­skaf­fa­des i sep­tem­ber 2018.

Sö­der­malms­bo pro­du­cent

På det nya al­bu­met, pro­du­ce­rat av Petter, med­ver­kar In­di­ens förs­ta öp­pet gay, les­bis­ka och trans­sex­u­el­la sång­a­re, rap­pa­re och dan­sa­re. Al­bu­met har kal­lats ”den ul­ti­ma­ta pro­tes­ten” av BBC och ”den in­ter­na­tio­nel­la que­er-ak­ti­vis­mens höjd­punkt” av DAZED.

– När jag först kom till In­di­en var jag som gay kri­mi­nell. Men snart blev jag del av en re­vo­lu­tion, mitt i hjär­tat av vår tids störs­ta se­ger för jäm­lik­het. Den här är in­te ba­ra mu­sik, det är soun­det av In­di­ens regn­bågs­re­vo­lu­tion, sä­ger Petter Wal­len­berg i ett press­med­de­lan­de.

Al­bu­mets förs­ta sing­el ”Lo­ve is lo­ve” med In­di­ens förs­ta öpp­na gay-kän­dis och dragar­tist Sus­hant Div­gi­kar, släpp­tes i april och har kal­lats för In­di­ens förs­ta Pri­de-låt.

Lå­tens vi­deo är fil­mad på In­di­ens förs­ta lag­li­ga Pri­de­fes­ti­val, i Bom­bay i feb­ru­a­ri i år.

Snart är det dags för stock­hol­mar­na att ta del av den ban­bry­tan­de mu­si­ken. När det van­kas Pri­de­fes­ti­val i au­gusti in­tar Rain­bow Ri­ots sce­nen i Stock­holm.

FO­TO: JO­HAN­NES HELJE

PIONJÄRER. In­di­ens förs­ta trans­sex­u­el­la dans­grupp Dan­ci­ng Qu­e­ens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.