Så max­ar du vär­det på din bo­stad

VällingbyDirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

En ny un­der­sök­ning vi­sar vad det är som är det mest kost­nads­ef­fek­ti­va åt­gär­den att gö­ra in­nan en lä­gen­hets­för­sälj­ning.

Att ta in sty­lis­ter som pim­par din lä­gen­het med kud­dar och li­me­fruk­ter har i många år va­rit po­pu­lärt in­för lä­gen­hets­för­sälj­ning­ar.

Men det finns and­ra knep för att få and­ra per­so­ner att gil­la din bo­stad.

En ny un­der­sök­ning av Sve­ri­ges Färg och Lim­fö­re­ta­ga­re (SVEFF), vi­sar att det kan va­ra ett smart drag att hy­ra in en må­la­re.

Sju av åt­ta fas­tig­hets­mäk­la­re i un­der­sök­ning­en me­nar att folk är mer be­näg­na att kö­pa en bo­stad som är ny­må­lad.

– Om man har en be­grän­sad bud­get in­nan för­sälj­ning är om­mål­ning ett per­fekt al­ter­na­tiv. Fak­tum är att för ett par tu­sen­lap­par kan man må­la om många väg­gar och rum, och det gör en stor skill­nad för slut­pri­set. Lju­sa fär­ger kan få ett rum att kän­nas stör­re och en ovän­tad färg­klick gör ju att rum­met blir ihåg­kom­met, sä­ger Olof Hol­mer, vd för SVEFF.

Hal­len är vik­ti­gast

Ma­jo­ri­te­ten av de till­frå­ga­de mäk­lar­na me­nar även att val av rum i sam­band med om­mål­ning har stor be­ty­del­se i sälj­ti­der.

Ma­jo­ri­te­ten av de till­frå­ga­de mäk­lar­na tyc­ker att hal­len är det vik­ti­gas­te rum­met. Det är det förs­ta och sista rum man ser vid en vis­ning. Även var­dags­rum­met är vik­tigt.

– Ge­nom att föl­ja de ak­tu­el­la in­red­ningstren­der­na kan man en­kelt öka bo­sta­dens vär­de. I vår har vi sett att fär­ger­na grått och bei­ge är po­pu­lärt på väg­gar­na, nå­got som även kom­mer stan­na fram mot höst­kan­ten. Vi bru­kar re­kom­men­de­ra ne­utra­la fär­ger men li­te mer färg i barn­rum, sä­ger Pia-Lot­ta Svens­son på Fas­tig­hets­by­rån.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KULÖR GER KULOR. Att må­la om lä­gen­he­ten kan öka vär­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.