Det re­kord­dy­ra bräns­let – och vart pri­set är på väg

Fak­to­rer­na som på­ver­kar vad du be­ta­lar för sop­pan – nu och då

VällingbyDirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

 Ben­si­nen kos­tar nä­ra 17 kro­nor li­tern och die­seln har re­dan pas­se­rat för­bi. Vad hän­de egent­li­gen när pri­ser­na sköt i höj­den? För­kla­ring­en hand­lar om allt från Trump till vat­ten­ni­vån i Rehn.

Fre­da­gen den 18 maj 2018 hän­de nå­got på svens­ka ben­sin­sta­tio­ner. För förs­ta gång­en höj­des li­ter­pri­set för ben­sin och die­sel över 16kro­nors­grän­sen. 95-ok­ta­nig ben­sin kos­ta­de 16,16 kro­nor och die­seln 16,06.

Men pri­ser­na skul­le in­te stan­na där. Må­na­der­na där­på slogs det ena re­kor­det ef­ter det and­ra. Den 31 au­gusti höj­des rikt­pri­set för ben­sin till topp­no­te­ring­en 16,56 kro­nor li­tern.

Die­sel­pri­set fort­sat­te upp­åt och den 10 ok­to­ber spräng­des 17-kro­nor­sval­len. Då ha­de ben­si­nen bli­vit mer än en kro­na och die­seln mer än två kro­nor dy­ra­re per li­ter jäm­fört med bör­jan av året.

– Att pri­ser­na går upp en till två kro­nor på mind­re än ett år, det är myc­ket ovan­ligt, sä­ger Jo­han Sö­der­berg, driv­me­dels­chef på Cir­c­le K.

Or­sa­ker­na till pri­sök­ning­en är kom­pli­ce­ra­de och styrs av ske­en­den långt från svens­ka var­da­gen.

Att be­na ut var­för bräns­le­pri­ser­na sväng­er upp el­ler ned har bli­vit krång­li­ga­re, me­nar ex­per­ter­na.

– Job­bar man in­te med frå­gan är det kom­plext och svårt att för­stå. Det är så myc­ket som på­ver­kar, sä­ger Erik Sten­strö­mer Mog­lia, driv­me­dels­an­sva­rig på OKQ8. Text: Fred­rik Di­its Vik­ström

– Det har bli­vit myc­ket svå­ra­re att sä­ga vad som gör att man får be­ta­la mer vid pum­pen. Det är så många fak­to­rer som spe­lar in, sä­ger Ste­fan Samu­els­son, re­tail­chef på ST1/Shell med an­svar för pris­sätt­ning.

Den störs­ta de­len av bräns­le­pri­set är skatt. Un­ge­fär 60 pro­cent av det man be­ta­lar för var­je li­ter ben­sin och näs­tan hälf­ten av die­sel­pri­set ut­görs av skat­ter och moms. Se­dan ska bräns­le­bo­la­gen ha en bit av ka­kan.

Världs­mark­nads­pris och kurs

Om man räk­nar bort de­ras mar­gi­nal, cir­ka tio pro­cent, åter­står 30–40 pro­cent av pump­pri­set. Det är vad själ­va ben­si­nen och die­seln kos­tar och det är den de­len som på­ver­kas av om­värl­den. Hös­tens pris­rus­ning har två hu­vud­för­kla­ring­ar, me­nar bräns­le­bo­la­gen.

Den förs­ta hand­lar om världs­mark­nads­pri­set på rå­ol­ja, rå­va­ran som an­vänds för att fram­stäl­la ben­sin och die­sel. Ett fat (159 li­ter) kos­ta­de 66 dol­lar i bör­jan av 2018 men pri­set öka­de sta­digt un­der året och var i ok­to­ber up­pe i 86 dol­lar.

Den and­ra är att den svens­ka kro­nan har för­sva­gats mot dol­larn. I ja­nu­a­ri 2018 var dol­lar­kur­sen 7,84 kro­nor men där­ef­ter har den ame­ri­kans­ka va­lu­tan stärkts och i ok­to­ber ha­de kur­sen sti­git till 9,16 kro­nor som mest.

– Att ol­je­pri­set går upp på­ver­kar vå­ra in­köps­pri­ser och den höga dol­lar­no­te­ring­en dri­ver upp pri­set yt­ter­li­ga­re ef­tersom vi kö­per pro­duk­ter­na på en världs­mark­nad som styrs av dol­lar­pri­set, sä­ger Erik Sten­strö­mer Mog­lia.

– Hi­sto­riskt har dol­lar­kur­sen och världs­mark­nads­pri­ser­na of­ta gått åt oli­ka håll. Nu har bå­de den svens­ka kro­nan för­sva­gats och rå­va­ru­kur­sen gått upp. Då blir det stor skill­nad i pris, sä­ger Jo­han Sö­der­berg.

”Väl­digt låg vat­ten­ni­vå”

Un­der­skot­tet av die­sel blev än­nu stör­re på grund av un­der­hålls­ar­be­ten vid rys­ka raf­fi­na­de­ri­er och, kanske li­te mer ovän­tat, av vat­ten­ni­vån i Eu­ro­pas flo­der.

– Rehn har väl­digt låg vat­ten­ni­vå just nu. Far­ty­gen kom­mer in­te fram. Man kan in­te flyt­ta pro­duk­ter­na, sä­ger Jo­han Sö­der­berg på Cir­c­le K.

Den var­ma som­ma­ren spö­kar ock­så på and­ra sätt. Då­lig raps­skörd har gjort att pri­set på RME, den pro­ces­sa­de raps­ol­jan som blan­das in i die­sel, skju­tit i höj­den.

Ef­ter hös­tens re­kord­ni­vå­er har bräns­le­pri­ser­na stört­dykt. I bör­jan av de­cem­ber ha­de ben­si­nen ra­sat till 14,41 kro­nor li­tern och die­seln till 15,46 kro­nor.

Den­na helom­vänd­ning sam­man­föll med att ol­je­pri­set på kort tid föll från 80 till 60 dol­lar per fat – och åter­i­gen finns för­kla­ring­en i de sto­ra sam­man­hang­en. Det bör­ja­de med att USA gav någ­ra län­der tillå­tel­se att kö­pa ol­ja från Iran.

– Det in­ne­bar att det blev en lät­ta­re si­tu­a­tion på rå­ol­je­si­dan och då sjönk pri­set på grund av det, sä­ger Ulf Svahn, SPBI. Se­dan kom pro­gno­ser om att eko­no­min hål­ler på att brom­sa in.

– Ef­tersom rå­ol­jan är di­rekt re­la­te­rad till världs­e­ko­no­min sjönk för­vänt­ning­ar­na på pris­ut­veck­ling­en på rå­ol­ja fram­ö­ver. Det fick pri­set att fal­la li­te till, sä­ger Ulf Svahn.

Vad som hän­der med ol­je­pri­set, dol­lar­kur­sen och kon­junk­tu­ren är svårt att sia om men myc­ket ta­lar för att skat­te­tryc­ket kom­mer att öka.

Se­dan 2017 finns en lag som au­to­ma­tiskt hö­jer bräns­leskat­ten vid var­je års­skif­te. I ja­nu­a­ri hand­la­de det om 36 öre för ben­sin och 25 öre för die­sel.

Pris­höj­ning­en är fryst 2020

Den här upp­räk­ning­en är dock fryst från och med 2020, en­ligt den bud­get som riks­da­gen an­tog i de­cem­ber, men vår nya re­ge­ring kan tän­kas åter­in­fö­ra sy­ste­met.

Att bräns­le­bo­la­gen var­je år mås­te öka in­bland­ning­en av dy­ra bio­driv­me­del för att upp­fyl­la den nya re­duk­tions­plik­ten kan ock­så bi­dra till höj­da pri­ser­na.

– Det be­ror på hur pri­set på för­ny­ba­ra rå­va­ror ut­veck­las. Det är högt men det är in­te sä­kert att det kom­mer att va­ra så för evigt, sä­ger Hen­rik Roos som är pri­s­an­sva­rig på Pre­em.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.