Hell­re stu­kad fot än säl­ja bi­len

VällingbyDirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

BILÄGANDE. Att be­hö­va säl­ja sin bil till en an­nan pri­vat­per­son vi­sar sig va­ra en ång­est­fylld upp­le­vel­se för svens­kar­na. De skul­le hell­re de­kla­re­ra el­ler rå­ka ut för en stu­kad fot. Det vi­sar en un­der­sök­ning som Kan­tar Si­fo gjort på upp­drag av Way­ke, som är en mark­nads­plats för be­gag­na­de bi­lar.

Av drygt 1 000 till­frå­ga­de an­ser 88 pro­cent att det är job­bigt att säl­ja bi­len privat. 28 pro­cent tyck­te till och med att det är myc­ket job­bigt el­ler ex­tremt job­bigt.

Som jäm­fö­rel­se tyck­te 25 pro­cent att det är myc­ket job­bigt el­ler ex­tremt job­bigt att stu­ka fo­ten.

Att kö­pa be­gag­nad bil är in­te li­ka mö­do­samt, men här är det oron att man in­te li­tar på säl­ja­ren och miss­tän­ker att den­ne un­dan­hål­ler in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.