Ny­lan­se­rad app ska hö­ja stämningen i ditt grann­skap

Grun­da­ren Sa­rah Fri­ar om de när­mas­te: ”Gör dig fris­ka­re, ri­ka­re och säk­ra­re”

VällingbyDirekt - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

 Ett av värl­dens störs­ta so­ci­a­la nät­verk för gran­nar lan­se­ras i Stock­holm. En­ligt grun­da­ren är en god kon­takt med di­na gran­nar grun­den för en trev­lig at­mo­sfär i kvar­te­ret.

Ap­pen Next­do­or bör­ja­de spri­das i USA 2011 och ut­ger sig för att va­ra ”värl­dens störs­ta so­ci­a­la nät­verk för gran­nar”. Nu har den kom­mit till Stock­holm.

Ap­pen an­vänds för att man ska få en bätt­re kon­takt med si­na gran­nar och till att de­la med sig av hant­verk­stips el­ler kö­pa och säl­ja sa­ker lo­kalt.

Då ap­pen är GPS-styrd är det ba­ra per­so­ner i ett och sam­ma om­rå­de som kan va­ra med i sam­ma granngrupp, vil­ket gör att den an­ses säk­ra­re än till ex­em­pel Fa­ce­book­grup­per. Idag an­vänds gra­tisap­pen av fler än 230 000 granngrup­per värl­den över.

– Next­do­or blir ett en­kelt sätt för svens­kar att bry­ta isen on­li­ne, vil­ket le­der till att man sen kan byg­ga me­nings­ful­la re­la­tio­ner i den verk­li­ga värl­den, sä­ger Sa­rah Fri­ar, vd på Next­do­or som ny­li­gen be­sök­te Stock­holm i sam­band med lan­se­ring­en.

En ny un­der­sök­ning vi­sar att vi i snitt ba­ra kan nam­net på max tre av vå­ra gran­nar. 4 av 5 svens­kar vill lä­ra kän­na si­na gran­nar bätt­re. Men få vet hur det ska gå till.

– Svens­kar kan va­ra li­te re­ser­ve­ra­de mot nya män­ni­skor, sam­ti­digt som över hälf­ten anger att de vill ut­veck­la re­la­tio­ner med män­ni­skor i när­om­rå­det, sä­ger Sa­rah Fri­ar.

Svens­kar är in­tro­ver­ta

Hälf­ten av del­ta­gar­na kan ba­ra för­nam­net på upp till tre gran­nar och tolv pro­cent kan in­te nam­net på en en­da gran­ne. En­ligt Sa­rah Fri­ar vi­sar re­sul­ta­ten att svens­kar är in­tro­ver­ta. Men trots att de fles­ta hål­ler sig på sin kant och väl­jer att in­te bju­da in gran­nar­na på fi­ka var­je vec­ka finns det vis­sa till­ställ­ning­ar där det än­då upp­står mö­ten. En­ligt un­der­sök­ning­en är det grill­ning, mid­som­mar­fi­ran­de , kräft­ski­va och att va­ra tom­te som är van­li­gast då man träf­far si­na gran­nar.

– Mäng­der av stu­di­er vi­sar att vi blir fris­ka­re, ri­ka­re och säk­ra­re när vi har re­gel­bun­den kon­takt med vå­ra gran­nar, sä­ger Sa­rah Fri­ar.

Slut­li­gen vå­gar 36 pro­cent in­te frå­ga si­na gran­nar om hjälp och 68 pro­cent har ald­rig lå­nat nå­got av si­na gran­nar un­der det se­nas­te året.

FO­TO: NEXT­DO­OR OCH MOSTPHOTOS

GRUNDAR FÖR GRAN­NAR. Sa­rah Fri­ar be­sök­te Stock­holm un­der lan­se­ring­en av ap­pen som ska hjäl­pa gran­nar att lä­ra kän­na varand­ra. ”Vi blir fris­ka­re och säk­ra­re när vi har re­gel­bun­den kon­takt med vå­ra gran­nar”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.