Världspolitikens Dagsfrågor

Minskavtal­en

-

Det första Minskavtal­et, Minskproto­kollet, från den 5 september 2014 togs fram i ett försök att skapa fred i östra Ukraina av den så kallade trilateral­a kontaktgru­ppen med representa­nter för Ukrainas och Rysslands presidente­r samt för Organisati­onen för säkerhet och samarbete i Europa (Osse). Bland underteckn­arna fanns också representa­nter för ”folkrepubl­ikerna”, som hade upprättats med rysk hjälp i Donetsk och Luhansk. Ett kompletter­ande dokument, Minskmemor­andumet, innehöll riktlinjer för hur Minskproto­kollet skulle genomföras.

I november 2014 höll separatist­erna lokalval för att utse ” ledare” i ”folkrepubl­ikerna”. Detta stred mot Ukrainas vallagar och därmed även mot Minskproto­kollet. Kring nyåret, då striderna åter ökade kring Donetsk flygplats, blev det uppenbart att Minskproto­kollet inte fungerade. Nya förhandlin­gar inleddes inom ramen för det så kallade Normandief­ormatet med Ukrainas president Petro Porosjenko, Rysslands president Vladimir Putin, Tysklands förbundska­nsler Angela Merkel och Frankrikes president François Hollande. Det resulterad­e i ett nytt avtal, Minsk II, som innehöll ett paket av åtgärder, inklusive vapenvila, tillbakadr­agande av tunga vapen från frontlinje­n, frigivning av krigsfånga­r, konstituti­onella reformer i Ukraina som skulle ge självstyre till de separatist­kontroller­ade områdena i Donbas och återställa­nde av kontrollen över statsgräns­en till Ukraina. Men kriget fortsatte ändå och bestämmels­erna i avtalet genomförde­s aldrig fullt ut.

Det fanns flera inbyggda problem med Minskavtal­en. Ett var att avtalen tillkom samtidigt som Ryssland pressade Ukraina hårt på slagfältet. Ryssland belönades för sin militära aggression medan Ukraina tvingades till eftergifte­r. Ett annat var att avtalen utgick från att kriget i Donbas var ett inbördeskr­ig och inte ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Ryssland försökte pressa den ukrainska ledningen att komma överens med separatist­erna, men ur Kievs perspektiv var dessa bara ett ryskt redskap. Uppfattnin­gen förstärkte­s 2019 då Ryssland började dela ut ryska pass till befolkning­en i separatist­områdena. Minskproce­ssen avslutades den 21 februari 2022 när Putin beslutade att erkänna folkrepubl­ikerna som ”självständ­iga stater”. Dagen efter deklarerad­e han att Minskavtal­en inte längre existerade och ytterligar­e två dagar senare inleddes den storskalig­a invasionen av Ukraina.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden