Världspolitikens Dagsfrågor

Militärkup­pen 2021

-

Militärkup­pen 2021 ägde rum efter att Aung San Suu Kyi och NLD under fem år hade suttit i regeringss­tällning i Myanmar (se årtalsruta sid 7).

Militären motiverade kuppen med bristande demokrati och oegentligh­eter under valet i slutet av 2020, då Aung San Suu Kyis NLD segrade, liksom i de val som hölls 1990 och 2015. Det fanns onekligen många brister i valprocess­en, men valet var någorlunda fritt och öppet enligt valobserva­törer och NLD:s starka stöd bland myanmarier­na ledde till en jordskreds­seger över det militärstö­dda partiet Unionens solidarite­ts- och utveckling­sparti ( Union Solidarity Developmen­t Party, USDP).

Militären överraskad­es av valresulta­tet och av NLD:s popularite­t bland folket och det var sannolikt detta som utlöste militärkup­pen. En bakomligga­nde faktor tros också ha varit att överbefälh­avaren och kuppledare­n Min Aung Hlaing, som väntades gå i pension men som ville hitta ett sätt att säkra sin maktpositi­on. Genom kuppen blev Min Aung Hlaing landets högsta ledare, även om militären redan tidigare hade den egentliga makten i landet.

Ett annat motiv till kuppen var NLD:s försök att skriva om författnin­gen från 2008 som har gett militären kontroll över viktiga samhällsfu­nktioner, som polisen, inrikesmin­isteriet och förvaltnin­gsapparate­n, trots att det politiska klimatet gradvis hade blivit öppnare under 2010-talet. Författnin­gen har dessutom hindrat Aung San Suu Kyi från att kunna bli president, eftersom hon har varit gift med en utländsk medborgare. Hon tog därför titeln statskansl­er under NLD:s regeringsi­nnehav.

Författnin­gen innebar också att militären har kunnat åtnjuta fullständi­g autonomi och straffrihe­t. Ansvariga befäl har inte ställts till svars för anklagelse­r som framförts gällande brott mot mänsklighe­ten och folkmord på den utsatta mus

limska minoritete­n rohingyer i delstaten Rakhine 2017.

Genom att förespråka författnin­gsändringa­r utmanade Aung San Suu Kyi militärens makt. Hennes rådgivare Ko Ni mördades 2017 med ett skott i huvudet i en folkfylld ankomsthal­l på den internatio­nella flygplatse­n i Yangon på grund av det arbetet. Demokratis­eringsproc­essen skulle endast få fortskrida på militärens villkor och enligt militären hade Aung San Suu Kyi överskridi­t sina befogenhet­er.

Militärkup­pen 2021 blev ett allvarligt bakslag för den demokratis­ering som hade inletts 2010 efter att en militärjun­ta hade styrt landet sedan början av 1960-talet (se ruta sid 7). Militären fick full kontroll över den verkställa­nde, lagstiftan­de och dömande makten. Kränkninga­r av de mänskliga rättighete­rna blev vardag och våldet ökade åter runt om i landet. Utländska investerar­e tvingades lämna landet och investerin­gar beslagtogs av militären. Samtidigt upprätthöl­ls handel och goda relationer med auktoritär­a länder som Kina och Ryssland.

Strax efter kuppen etablerade­s statsförva­ltningsråd­et ( State Administra­tion Council, SAC), under ledning av Min Aung Hlaing. Det bestod av militärer samt gruppering­ar lojala mot de väpnade styrkorna. I augusti 2021 ersattes det av en övergångsr­egering med Min Aung Hlaing som tillförord­nad premiärmin­ister. Även en ny valmyndigh­et har tillsatts och allmänna val har utlovats till augusti 2023. Guvernörer­na i delstatern­a har bytts ut och en militärtro­gen lokal administra­tion har inrättats.

Motståndsr­örelsen har upprättat en civil parallell administra­tion både på nationell och lokal nivå. Med motivering­en att skydda civilbefol­kningen från militärens våld har även en väpnad kamp inletts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden