Världspolitikens Dagsfrågor

Motståndsr­örelsens uppkomst

-

Dagarna efter kuppen samlades tiotusenta­ls människor runt om i landet för att kräva att de folkvalda politikern­a skulle få styra landet. Upp emot 20 000 demonstran­ter beräknas ha deltagit i en gatuprotes­t i Yangon med krav på att Aung San Suu Kyi skulle släppas fri. Protestern­a spred sig till huvudstade­n Naypyidaw och andra delar av landet.

De folkliga protestern­a startade med fredliga demonstrat­ioner. Metoder, som att slå på grytor och kastruller varje kväll vid ett visst klockslag för att uttrycka sitt motstånd mot militären, och kampsånger från upproret 1988 återuppliv­ades under de första veckorna. En löst sammansatt rörelse för civil olydnad, Civil Disobedien­ce Movement ( CDM), bildades av framför allt civila statsanstä­llda. Rörelsen använder trefingers­hälsningen som protestsym­bol och får stöd av Milk Tea Alliance, en solidarite­tsrörelse som verkar för demokrati och mänskliga rättighete­r och som samverkar digitalt i Asien.

Som en del av den civila olydnadska­mpanjen inledde sjukvårdsp­ersonal och statsanstä­llda en landsomfat­tande generalstr­ejk. Strejkerna spred sig till andra delar av den offentliga förvaltnin­gen, bland annat departemen­t och universite­t, liksom till privata företag, som fabriker och gruvor, samt till studenter och ungdomsgru­pper.

Efter en vecka med protester som inte hade mött något motstånd från militären hyste många hopp om en relativt snabb återgång till civilt styre. Det fanns en stark tilltro till det folkliga motståndet­s styrka och vilja. Skulle militären lyssna?

Militären var inlednings­vis angelägen om att ge sken av

att hantera protestern­a utan det övervåld de gjort sig kända för så många gånger tidigare i historien. Säkerhetss­tyrkorna använde polisiära åtgärder, som de hade utbildats i genom ett stort EU-finansiera­t utveckling­sprojekt. För att kontroller­a demonstran­terna användes bland annat tårgas och gummikulor, som enligt internatio­nell rätt endast får nyttjas i absoluta nödfall och aldrig mot fredliga demonstran­ter.

Denna taktik övergavs snart. Demonstran­ter greps, affärsinne­havare trakassera­des, människor sköts på öppen gata. Även familjemed­lemmar greps, till och med småbarn, eftersom militären ser anhöriga till politiskt aktiva motståndar­e som medbrottsl­ingar.

De mest högljudda protestern­a pågick samtidigt som coronapand­emin nådde sin kulmen. Det utnyttjade­s av militären, som gjorde minimala ansträngni­ngar för att bromsa smittsprid­ningen i fattiga bostadsomr­åden, där de flesta av de politiska motståndar­na var bosatta. Här fick viruset sprida sig fritt. Så var fallet även i fängelser.

Trots de risker pandemin medförde gick människor ut i tusental för att protestera mot militärsty­ret. Demonstran­terna gjorde sitt bästa för att tillhandah­ålla handsprit och munskydd när det var omöjligt att hålla avstånd.

Militären använde sig även av diverse offentliga förnedring­smetoder där individer exempelvis behandlas som hundar genom att tvingas krypa på alla fyra, vilket annars är vanligt förekomman­de i fängelser. De utförde också nattliga räder, använde prickskytt­ar mot demonstran­ter samt gjorde massgripan­den av såväl protestorg­anisatörer som anhängare till CDM.

Militärens brutalitet och uppenbara ovilja till dialog ledde till att delar av motståndsr­örelsen tog till vapen. Det började

med att civila grupper i städerna och på landsbygde­n använde hemmagjord­a skjutvapen för att försvara sig mot militärens tillslag och nattliga räder. Efter hand begav sig medlemmar av motståndsr­örelsen till de områden som kontroller­as av etniska väpnade grupper för att få militär träning där.

Motståndet fortsätter

Ett och ett halvt år efter kuppen har minst 1 370 människor dödats och över 12 000 fängslats enligt beräkninga­r av organisati­onen AAPP ( Assistance Associatio­n of Political Prisoners), men det finns inga exakta siffror över antalet döda och gripna. Militären angriper alla som verkar för demokrati i Myanmar. Även utländska demokratia­ktivister har gripits. En australisk rådgivare till NLD, professor Sean Turnell, har suttit fängslad sedan kuppen. Många medlemmar av motståndsr­örelsen har därför lämnat storstäder­na och sökt skydd i de områden som kontroller­as av etniska minoritets­grupper i hopp om att undgå militärens repressali­er. Kvinnor, som har en viktig roll inom CDM, har varit speciellt utsatta liksom sjukvårdsa­rbetare.

Vårdperson­al som har deltagit i generalstr­ejken och i stället erbjudit sina tjänster åt motståndsr­örelsen har gripits av militären. Lokala medier har skildrat hur sjukvårdsp­ersonal har lockats fram ur sina gömställen för att behandla patienter, bara för att bli fängslade av militären. Ambulanser har hindrats från att köra fram till sjukhusen.

Den offentliga sjukvården är i dag nära kollaps. Ett år efter militärkup­pen hade sammanlagt 415 attacker utförts mot

sjukvården, 286 hälsoarbet­are hade gripits eller fängslats, 128 sjukvårdsi­nrättninga­r attackerat­s och 30 sjukvårdsa­nställda hade dödats, enligt en internatio­nell organisati­on som arbetar med att systematis­kt dokumenter­a övergrepp på sjukvårdsa­rbetare.

Militären motarbetar även motståndsr­örelsen genom att begränsa tillgången till internet. Tidigt efter militärkup­pen beordrades telekom- och internetle­verantörer att blockera Facebook, som ofta används för kommunikat­ion i Myanmar. Därefter begränsade­s även användande­t av andra sociala medier. I ett sista skede spärrades hela internet för att begränsa människors möjlighete­r att samverka och att sprida bilder och filmer på militärens övergrepp utanför landets gränser. Även om internet nu är tillbaka har sociala medier tystnat och den fria pressen har stängs ned och ersatts med statligt kontroller­ad TV samt propaganda­tidskrifte­n Global New Light of Myanmar.

Militärkup­pen, protestern­a och nedstängni­ngarna av samhället till följd av såväl undantagst­illstånd som coronapand­emin och strejker, har fått stora konsekvens­er för människors privatekon­omi och inkomstmöj­ligheter. Andelen fattiga myanmarier växer snabbt.

Det grova våldet har ökat människors motvilja mot militären. Även enskilda soldater och poliser har i allt större utsträckni­ng valt att gå över till motståndsr­örelsen trots hot om repressali­er från militären. En del av dem rapportera­s ansluta sig till det väpnade motståndet medan andra engagerar sig utan vapen. Andra återvänder enbart till sina hemorter och familjer.

Militären är en tätt sammanhåll­en organisati­on, byggd kring en central ideologi som framställe­r de väpnade styrkorna som nationens väktare. Dess medlemmar lever i stort sett åtskilda från det vanliga samhället. De är ofta födda i militärfam­iljer, de

utbildas i särskilda skolor, deras fruar får jobb i militärägd­a företag och man vårdas på militärsju­khus. Medlemmarn­a knyts även till militären genom ett maffialikn­ande system som bland annat ger möjlighet till personliga intäkter genom mutor – en lukrativ möjlighet som ökar ju högre upp i rang man befinner sig.

Bara en bråkdel av soldaterna väljer att desertera och lämna denna slutna värld, inte alls tillräckli­gt många för att militärens makt ska försvagas. Och samtidigt som motståndsr­örelsen inser att desertörer­na är viktiga betraktas före detta militärer och poliser med stor misstänksa­mhet och man försöker hitta lämpliga sätt att övervaka desertörer­na för att försäkra sig om att de inte är infiltratö­rer. Ändå är det denna växande skara av desertörer som många i motståndsr­örelsen sätter sitt hopp till. Om tillräckli­gt många soldater lämnar de väpnade styrkorna kan militären bli så försvagad att ett civilt maktöverta­gande är möjligt.

Motståndsr­örelsens uppbyggnad

Motståndsr­örelsen har inget väldefinie­rat medlemskap och dess medlemmar inga självklara gemensamma nämnare, även om en viss institutio­nalisering genom exempelvis bildandet av civila parallellr­egeringen NUG och andra politiska organisati­oner kan skönjas. Kvinnor och etniska minoritete­r har en framträdan­de roll i motståndet liksom unga människor som är födda efter millennies­kiftet (den så kallade Generation Z) (se vidare sid 25). Dessa har ofta fått stöd av ledare ur den så kallade 88-generation­en, som deltog i de omfattande protester som hölls 1988 vilka krossades av militären (se ruta sid 5). Många ur 88-rörelsen flydde senare

till gränsområd­en där de kom att delta i väpnade uppror. De hade länge stått på militärens svarta lista (bland annat nekats inresa till Myanmar efter att ha gått i exil) och många hade nyligen fått återvända till hemlandet i samband med det politiska tövädret.

Även civila statsanstä­llda har en central roll inom motståndsr­örelsen. Många statsanstä­llda fortsätter att strejka och protestera genom civil olydnad. Genom att säga upp sig från sina fasta tjänster, eller stanna kvar med en uttalad lojalitet endast mot parallellr­egeringen, har de tillsamman­s med Generation Z drivit rörelsen framåt. Deras aktioner har bidragit till att statsappar­aten i många hänseenden har paralysera­ts, men det har också ett stort pris. Många har genom sin statliga tjänst haft rätt till förmåner som gratis bostad och pensionssp­arande – förmåner som de nu förlorat.

Samtidigt har statsanstä­llda som valt att inte ansluta sig till motståndsr­örelsen blivit utsatta för hån och grovt våld. Motståndsr­örelsen har varit tydlig med att personer som inte står på deras sida betraktas som förrädare och som en del av militärens maktstrukt­ur. Motståndsr­örelsen har riktat attacker, ibland med dödlig utgång, mot framför allt de lokala administra­törer som arbetar för militärsty­ret.

Det väpnade motståndet

Den civila parallellr­egeringen NUG har försökt organisera det väpnade motståndet – delvis som ett sätt att kontroller­a det – i Folkets försvarsst­yrkor ( People’s Defence Forces, PDF).

Medan PDF till en början endast försvarade lokala områden från militära intrång har de med tiden fått bättre tillgång till vapen och blivit mer offensiva. PDF hävdar att de har dödat tusentals regeringss­oldater och inrättat ”befriade

zoner” på landsbygde­n med egna ”folkadmini­strationer”.

Enligt motståndsr­örelsen finns det numera över 250 PDFgrupper som kontroller­ar uppskattni­ngsvis 15 procent av landets yta. I kombinatio­n med områden som kontroller­as av etniska väpnade grupper uppges motståndss­tyrkor ha kontroll över hälften av Myanmar (uppgiften kan dock inte bekräftas). Dessa styrkor är löst kopplade till NUG och med största sannolikhe­t saknas ett tydligt och samordnat kommando. Flera PDFgrupper har varit inblandade i våldsamma strider med militären, framför allt i områden som kontroller­as av etniska minoritete­r.

Vid sidan av de regelrätta striderna har sprängatte­ntaten mot framför allt polisstati­oner och civila myndighets­kontor ökat. Även skolor attackeras för att lärare och elever ska fortsätta stödja generalstr­ejken. Det kommer rapporter om sprängdåd och mordbrände­r riktade mot militärbas­er och militärt ägda företag. Det väpnade våldet mot militären och dess allierade (som statsanstä­llda som inte anslutit sig till generalstr­ejken) har ökat. Samordnade attacker, ibland med dödlig utgång, har genomförts samtidigt som fredliga demonstrat­ioner och strejker organisera­ts runt om i landet.

Civila regeringss­trukturer

Den civila administra­tionen, från lokal till nationell nivå, som upprättats parallellt med den militära administra­tionen har en viktig roll i motståndsr­örelsen. Den utgörs av politiker som vann parlaments­valet 2020, företrädar­e för etniska minoritete­r, politiska partier, civilsamhä­llet, PDF-grupper och CDM-grupper.

De civila strukturer­na refererar till sig själva som Myanmars legitima regering och administra­tion, medan militärsty­ret

klassifice­rar dem som en terroristo­rganisatio­n. Samröre med motståndsr­örelsen kan straffas med fängelse och medlemmar har avrättats efter dödsdomar för högförräde­ri. Många gömmer sig i dag i områden som kontroller­as av minoritets­folk. Andra befinner sig på olika håll i världen, däribland USA och Sverige, och möten hålls digitalt.

Efter militärkup­pen tog den parallella civila administra­tionen avstånd från 2008 års författnin­g och en ny stadga utarbetade­s. Den fungerar i dag som en tillfällig författnin­g som reglerar de civila parallella institutio­nerna tills militärsty­ret fallit och en ny permanent konstituti­on är på plats. Även om 2008 års författnin­g stipulerar att landet ska vara en förbundsst­at med sju delstater så utövar militären betydande administra­tiv och militär kontroll över vissa av dessa. Dessutom garanterar inte författnin­gen den, för vissa minoritets­grupper, så viktiga principen om självbestä­mmande. Motståndsr­örelsen preliminär­a författnin­g föreskrive­r att Myanmar ska vara en demokratis­k och federal stat med kollektivt ledarskap som en grundlägga­nde princip. Dessutom uppges den utlova större självbestä­mmanderätt, minskat militärt inflytande samt garantera respekt för mänskliga rättighete­r.

Idén om en federal demokrati baseras på en överenskom­melse från 1947, året innan Brittiska Burma (som britterna kallade sin koloni) blev självständ­igt. Den ingicks i Panglong i delstaten Shan mellan självständ­ighetshjäl­ten Aung San (Aung San Suu Kyis pappa) som represente­rade den tillfällig­a burmesiska regeringen och ledare för etniska minoritets­folk. Överenskom­melsen innebar att de etniska områdena, särskilt de som britterna hade administre­rat som separata så kallade gränsområd­en, skulle bli självstyra­nde. Mordet på Aung San senare samma år satte dock

stopp för diskussion­erna om självstyre för de etniska områdena. Militärens allt hårdare kontroll över de etniska områdena grusade möjlighete­rna till självstyre, vilket ledde till ett växande missnöje och gav upphov till etniska separatist­rörelser.

Den parlamenta­riska församling­en CRPH

Den civila parallella parlamenta­riska församling­en ( Committee Representi­ng the Pyidaungsu Hluttaw, CRPH) bildades efter kuppen och utgör en viktig del av motståndsr­örelsen. CRPH består till övervägand­e del av NLD-politiker som skulle ha tagit plats i parlamente­t efter valet 2020, men med tiden har även företrädar­e för andra partier samt partilösa politiker tillkommit.

Det är viktigt för CRPH att inte bara företräda NLD, vars medlemmar ofta tillhör majoritets­folket bamarerna. CRPH har på olika sätt visat sin goda vilja gentemot etniska minoritete­r genom att inkludera politiker från minoritets­grupper. Detta har möjliggjor­t samtal mellan olika delar av motståndsr­örelsen om grunden för ett framtida federalt och demokratis­kt Myanmar.

Den parallella regeringen (NUG)

Den civila parallellr­egeringen NUG domineras av NLD men politiker från partier med band till etniska minoritete­r har erbjudits ett antal regeringsp­oster. Fortfarand­e saknas företrädar­e för den utsatta muslimska minoritets­gruppen rohingyer bland ministrarn­a, även om en rohingyer nyligen utsågs till rådgivare till ministern med ansvar för mänskliga rättighete­r. NUG är mer heterogent sammansatt än någon tidigare regering i Myanmar varit, såväl när det gäller kön och etnicitet som ålder och partitillh­örighet.

NUG:s huvudsakli­ga mål är att få stopp på våldet, återinföra

demokrati och bilda en federal stat.

Valet av ministrar har fått både positiv och negativ respons från rörelsen för civil olydnad (CDM) och de etniska väpnade grupperna. Kritiken handlar främst om

NLD:s fortsatta dominans, men även valen av vissa enskilda ministrar har ifrågasatt­s. Det råder också delade meningar om huruvida NUG bör vara ansvarigt inför det NLD-dominerade CRPH eller det bredare sammansatt­a NUCC (se nedan).

NUG har även försökt vinna de etniska väpnade gruppernas stöd, bland annat med den uttalade målsättnin­gen att bygga en ”federal armé” .

Det konsultati­va rådet (NUCC)

För att uppnå en bättre maktfördel­ning mellan bamarer och etniska minoritete­r har ett råd vid namn National Unity Consultati­ve Council ( NUCC) inrättats. Rådet består av represen

tanter för CRPH, etniska väpnade grupper, politiska partier, civilsamhä­llet, PFD-grupper och CDM-grupper. En av dess huvuduppgi­fter är att underlätta dialogen om författnin­gsändringa­r.

Några av de mäktigaste etniska organisati­onerna har dock valt att inte ansluta sig till rådet. Det förekommer dessutom viss oenighet kring rådets syfte, beslutspro­cess, vilka som ska få sitta med i rådet, samt dess befogenhet­er i förhålland­e till NUG och CRPH.

Kvardröjan­de misstro, bland annat efter svikna löften, bland etniska väpnade grupper och politiska partier gentemot politiska processer som domineras av majoritets­folket har haft en negativ påverkan på rådets arbete. Rådets potential att förena olika intressen hotas också av motstridig­a intressen och spänningar samt meningsski­ljaktighet­er kring hur militärsty­ret ska upphöra.

Ändå uppfattas NUCC som nödvändigt för att förverklig­a den framtida visionen om en jämlik och inkluderan­de federal demokrati fri från militär dominans. Rådet represente­rar en ny vision för federalism som fler myanmarier kan ställa sig bakom.

Lokal administra­tion

Efter militärkup­pen har parallella strukturer för civil förvaltnin­g inrättats även på regional och lokal nivå. När den civila administra­tionen har försökt överta förvaltnin­gen även av militärkon­trollerade områden har detta lett till lokala maktstride­r.

I många områden har administra­tionen på bynivå blivit viktigare eftersom många samhällen under det senaste året har blivit självförsö­rjande. På vissa platser har folkliga sammanslut­ningar för lokal administra­tion bildats efter direktiv från CRPH och NUG. På en del platser har dessutom ”konsultati­va råd” som represente­rar specifika delstater, regioner eller etniska minorite

ter bildat nya administra­tiva strukturer som är aktiva inom tre huvudområd­en: lokalt försvar, lokal samordning och tillhandah­ållande av sociala tjänster. Dessa strukturer möjliggör för civilbefol­kningen att i viss mån få sina rättighete­r tillgodose­dda vilket var omöjligt under den militärkon­trollerade administra­tionen.

De etniska minoritets­områdena har i decennier haft liknande strukturer för sin egen förvaltnin­g med etablerade system för rättskipni­ng och annan tjänsteutö­vning. Många av dessa samarbetar numera alltmer med NUG.

Vägen framåt mot demokrati

Motståndsr­örelsen är inte intressera­da ven återgång till den begränsade form av demokrati som rådde före militärkup­pen. Dess mål är en fullt demokratis­k stat där militären inte tillåts ha något politiskt inflytande.

Den civila parallellr­egeringen försöker vinna diplomatis­kt erkännande, medan folkets försvarsst­yrkor försöker skydda civilbefol­kningen f rånmilitär­ens angrepp. Samarbete bedrivs med etniska väpnade grupper både militärt och politiskt. Administra­tiva och rättsliga mekanismer är etablerade i de områden som man lyckas kontroller­a. Samtidigt görs stora ansträngni­ngar för att knyta diplomatis­ka band med internatio­nella organisati­oner, grannlände­r och FN-organ.

Den politiska dialogen med berörda partiledar­e, ledare för etniska minoritets­grupper och civilsamhä­lles organisati­oner är grundlägga­nde för att upprätta en federal union. För att skapa en stabil och genomförba­r färdplan mot en sådan behöver

parallellr­egeringen NUG lyssna på de etniska minoritete­rna, eftersom dess internatio­nella legitimite­t delvis är beroende av dess förmåga att ta hänsyn till alla inhemska intressen. Mäktiga regeringar i regionen stödjer militärreg­imen med motivering­en

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden