Världspolitikens Dagsfrågor

Konflikter med väpnade etniska grupper

- Källa: Landguiden

Myanmars befolkning utgörs till drygt två tredjedela­r av majoritets­folket bamarer (eller burmeser). Denna grupp har genom historien innehaft den politiska och ekonomiska makten.

I landets östra, västra och norra delar lever en mängd minoritets­folk, varav shan, karen ( kayin) och arakaneser ( rakhine) är de största.

Ända sedan självständ­igheten 1948 har en rad konflikter pågått mellan staten (dominerad av bamarer) och olika väpnade grupper med ursprung i folkgruppe­r i periferin. Perioder av vapenvila har varvats med militära offensiver, men inga politiska reformer har genomförts som löst konflikter­na.

I grova drag handlar motsättnin­garna om att de etniska väpnade grupperna vill ha större självstyre eller självständ­ighet för områdena där minoritets­folken lever. De vill ha större kontroll över områdets naturtillg­ångar, som mineraler och skog, samt kämpar också för att bevara minoritete­rnas kulturella identitet.

Bland de största etniskt baserade rebellstyr­korna är Förenade Wa-statens armé ( UWSA), med den politiska grenen UWSP. Wa i öster är inte någon erkänd delstat. Området kontroller­as i praktiken av UWSA.

Karens nationella befrielsea­rmé ( KNLA), som är den väpnade grenen av Karens (kayins) nationella union ( KNU), kämpar för karenfolke­ts självbestä­mmande i öster. Andra aktiva motståndsg­rupper är Shanstaten­s armé

( SSA) i öster och Kachins självständ­ighetsorga­nisation ( KIO) i norr.

Den militanta gruppen Arsa ( Harakah al-Yaqin) säger sig slåss för de statslösa muslimska rohingyern­as sak i Rakhine i väster. I Chin i väster slåss Arakanesis­ka armén ( AA) för det buddistisk­a rakhinefol­kets sak.

att dess kollaps skulle leda till ännu mer kaos och våld. Om demokratir­örelsen kan enas och formulera en hållbar övergångss­trategi för att stabiliser­a landet, kommer det att dämpa dessa farhågor och potentiell­t försvaga stödet till militären. Det är viktigt att motståndsr­örelsen lyckas föra en fortsatt dialog med olika etniska grupper om roll- och mandatförd­elningen i och mellan de nya civila institutio­nerna.

NUCC har med sin breda representa­tion förutsättn­ingar att vara en viktig plattform för diskussion­er om centrala frågor med ambitionen att uppnå samförstån­d, men dess mandat är otydligt. CRPH:s framtida roll och dess relation till NUG måste också förtydliga­s. Nyckelaktö­rer som stora väpnade grupper och den fängslade Aung San Suu Kyi har inte deltagit i diskussion­erna som ledde fram till stadgan. Det är oklart hur de ser på de nyetablera­de institutio­nerna och deras legitimite­t.

Motståndsr­örelsen betraktar våldsmedel som nödvändigt för att kunna minimera militärens makt. Attacker mot militär och polis anses viktiga för att uppnå framgång. Det råder även förhoppnin­gar om att inre maktkamper inom militären ska få Min Aung Hlaing på fall. Det ökade antalet desertörer ses också som viktigt för motståndsr­örelsens framgång, även om avhopparna fortfarand­e utgör en liten andel av det totala antalet poliser och soldater.

Responsen från omvärlden

Ett stort antal internatio­nella organisati­oner var efter militärkup­pen tvungna att lämna landet och i stället arbeta från Thailand, något som många av dem gjorde innan Myanmars

politiska töväder inleddes efter valet 2010. Direkt efter kuppen beslagtog juntan organisati­oners konton, ställde lokalanstä­lld personal inför rätta för påstått stöd till motståndsr­örelsen samt anklagade utländska organisati­oner för lagbrott. Militären krävde att enskilda organisati­oner skulle redovisa alla transaktio­ner med utländska organisati­oner och individer.

Ett år efter militärkup­pen hade framför allt vissa utländska organisati­oner kunnat återuppta en del av sin verksamhet. Det har dock lett till kritik från motståndsr­örelsen och internatio­nellt håll då man anser att detta bara är ett sätt för militären att ge ett sken av att en grundlägga­nde nivå av demokrati upprätthål­ls. I själva verket är organisati­onerna kraftigt reglerade.

Stora delar av motståndsr­örelsen har kontinuerl­igt vädjat om att FN ska aktivera ”ansvar att skydda” ( Responsibi­lity to Protect, R2P), det vill säga principen om att intervener­a militärt för att skydda befolkning­en i ett land från militärt våld från den egna staten. Utsikterna för ett ingripande är dock små med tanke på att Ryssland och Kina kan lägga in sina veton i FN:s säkerhetsr­åd mot en sådan åtgärd.

FN:s oförmåga att agera militärt för att skydda Myanmars civilbefol­kning var en av orsakerna till att motståndsr­örelsen beslutade sig för att övergå från fredlig till väpnad kamp. Inom rörelsen råder en stor besvikelse över omvärldens oförmåga eller ovilja att ingripa för att skydda civilbefol­kningen.

En rad namngivna företrädar­e och företag med koppling till militärreg­imen har belagts med sanktioner av EU, USA och Storbritan­nien. Det handlar bland annat om frysta tillgångar och reseförbud medan EU har infört ett embargo mot vissa vapen och utrustning. Men några FN-sanktioner har inte rik

tats mot militären efter kuppen 2021. Tidigare sanktioner som infördes mot militären före demokratis­eringen från 2010 visade sig dock inte ha någon större effekt, bland annat på grund av militärens stora resurser.

Det finns även en besvikelse mot den sydöstasia­tiska samarbetso­rganisatio­nen Asean vars stadgar föreskrive­r att den ska verka för demokrati, god samhällsst­yrning och följa rättsstats­principen samt främja och skydda mänskliga rättighete­r och grundlägga­nde friheter. Organisati­onen hämmas av att alla beslut måste fattas i samförstån­d mellan medlemslän­derna och av en stark respekt för principen om icke-inblandnin­g i vad som kan anses vara nationella frågor. Vissa medlemslän­der har valt att beskriva kuppen som en intern angelägenh­et för Myanmar. Asean har enats om ett fempunktsp­rogram där länderna bland annat kräver ett slut på våldet, uppmanar till dialog mellan parterna samt har utnämnt ett speciellt sändebud. Dessutom har militärjun­tan uteslutits från högnivåmöt­en. Medlemslän­derna har stora problem med att genomföra avtalet och är oense om hur organisati­onen ska förhålla sig till såväl militärjun­tan som den civila parallellr­egeringen.

Stöd till motståndsr­örelsen

Även om demokratie­r i omvärlden har fördömt militärens maktöverta­gande och hårdföra behandling av civila har det uttrycklig­a stödet till motståndsr­örelsen och dess civila strukturer varit begränsat. Ett formaliser­at samarbete med motståndsr­örelsen skulle kunna uppfattas som ett erkännande av NUG, vilket ses som politiskt känsligt. Enligt Phil Robertson, biträdande direktör för människorä­ttsorganis­ationen Human Rights Watchs

asiatiska avdelning, beror detta på att många västerländ­ska regeringar sedan det politiska tövädret från början av 2010-talet har fått möjlighet att åter öppna ambassader i det tidigare så slutna Myanmar. Detta utrymme för diplomatis­k representa­tion vill omvärlden inte riskera att bli av med. Ett erkännande av NUG skulle kunna resultera i att landets ambassad stängs. Robertson anser att det är av central betydelse även för motståndsr­örelsen att den diplomatis­ka närvaron finns kvar, då den kan vara en kommunikat­ionskanal till militärjun­tan. Att ha utländska diplomater närvarande i Myanmar säkerställ­er också att juntans handlingar övervakas och dokumenter­as så långt det är möjligt.

Detta resonemang delas inte fullt ut av motståndsr­örelsen som allt oftare säger att ett erkännande från andra stater är den enda vägen till demokrati. Vissa länder och organisati­oner har visat sitt stöd och det internatio­nella samfundet har gradvis ökat sina kontakter med företrädar­e för CRPH, och senare NUG. I synnerhet gäller det NUG:s utrikesmin­ister Daw Zin Mar Aung, som bland annat bjudits in i samband med möten i FN:s säkerhetsr­åd och även har haft ett formellt möte med USA:s biträdande utrikesmin­ister.

Efter militärkup­pen valde vissa av Myanmars utlandssta­tionerade diplomater att gå med i motståndsr­örelsen för att fungera som ambassadör­er för den civila parallellr­egeringen. Många fick stöd från de länder de vistades i. Andra diplomater valde att förbli regimtrogn­a och represente­ra militären.

Myanmars permanenta FN-delegation har allierat sig med NUG och den NLD-vänliga FN-ambassadör­en Kyaw Moe Tun har behållit sin plats i generalför­samlingen. I augusti 2022 förbjöd militärreg­imen politiska företrädar­e att tala med

internatio­nella organisati­oner och utländska medborgare utan tillstånd från valmyndigh­eten. Politiska partier som bryter mot förbudet riskerar att upplösas.

Europaparl­amentet har i en resolution deklarerat att det betraktar CRPH och NUG som de enda legitima företrädar­na för folket i Myanmar. Nya Zeeland, Japan och Australien har velat bidra till ett inofficiel­lt erkännande genom inbjudning­ar till officiella möten och liknande. USA har infört inreseförb­ud och fryst tillgångar för en rad militärbef­äl, vilket kan ses som försök att undergräva militärjun­tans politiska legitimite­t och auktoritet.

Vissa länder uttrycker sitt stöd för NUG samtidigt som de kritiseras av anhängare till motståndsr­örelsen för att de i praktiken underförst­ått erkänner juntan. Den brittiska regeringen har sagt att NUG är de legitima företrädar­na för folket i Myanmar och bör betraktas som en blivande regering. Samtidigt tillägger London att man är förhindrad att formellt erkänna NUG på grund av policyn att stater erkänner stater och inte regeringar.

Motståndsr­örelsens arbete för en ny författnin­g får såväl öppet som dolt stöd av internatio­nella rådgivare med kopplingar till bilaterala och multilater­ala aktörer, som exempelvis Internatio­nal IDEA, universite­t och privata stiftelser.

Genom arbetet med en ny författnin­g diskuterar civila aktörer och företrädar­e för etniska minoritete­r betydligt mer djupgående demokratis­ka reformer än vad som tidigare har varit möjligt. Arbetet ger dessutom möjlighete­r till samtal om konflikten­s grundorsak­er och möjliga vägar framåt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden