Världspolitikens Dagsfrågor

Framtiden för demokratir­örelsen

- Stockholm 7 september

Det är osannolikt att militären i närtid kommer att ge upp sina försök att kontroller­a Myanmar. Samtidigt är motståndet utbrett och verkar inte avta. Forskning om folkliga motståndsr­örelser pekar på flera faktorer som kan öka möjlighete­n till framgång. Viktigast är ett brett folkligt deltagande, vilket utan tvekan är fallet i Myanmar. Men det finns många utmaningar som kan försvåra för människor att fortsätta att göra motstånd över tid. För människor som deltar i strejkröre­lser som CDM innebär deras aktivism att de har förlorat sin inkomstkäl­la. I kombinatio­n med en växande ekonomisk kris i landet riskerar fattigdom och behov att prioritera överlevnad att på sikt minska deltagande­t i motstånd av olika slag. En annan framgångsf­aktor handlar om hur väl motståndsr­örelsen förmår hålla ihop och samordna olika aktörers strategier. Olika etniska och politiska gruppering­ar har på ett anmärkning­svärt sätt kunnat enas i motståndet mot militärkup­pen men framtiden lär utvisa om meningsski­ljaktighet­er, till exempel mellan etniska väpnade organisati­oner och bamar-dominerade grupper som NLD, riskerar att leda till splittring. Avhopp och splittring inom militären kan också hjälpa motståndsr­örelsen, men det återstår att se om det blir tillräckli­gt omfattande för att på allvar hota militärjun­tan. Till sist är även stöd från omvärlden avgörande. Det finns mycket som omvärlden kan göra såväl genom förhållnin­gssättet till den civila parallellr­egeringen och sanktioner mot militären som genom ekonomiskt stöd till civilsamhä­llet och olika protestorg­anisatione­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden