Världspolitikens Dagsfrågor

Arvet efter Sovjettide­n

-

Den gängse bilden var länge att den sovjetiska eran var gynnsam för Centralasi­ens folk. Moskva försåg en outvecklad region med utbildning, vägnät, sjukhus, fabriker med mera. På senare år har dock en ny generation forskare från regionen vittnat om många mörka sidor.

Tvångskoll­ektiviseri­ngen av jordbruket under början av 1930-talet ledde till återkomman­de svältkatas­trofer, särskilt i Kazakstan. Mellan 1931 och 1934 kom svälten att skörda omkring 1,5 miljoner människoli­v bara i den kazakiska delrepubli­ken. När folket slutligen hade kuvats visade det sig att mer än en tredjedel av alla kazaker hade dött av svält.

Under Josef Stalins ledning inleddes dessutom en förrysknin­g av samhällena. De lokala kulturerna med dess traditione­r och språk undertryck­tes samtidigt som den ryska kulturen påtvingade­s alla folkgruppe­r. De lokala eliter och delar av befolkning­en som inte rättade in sig i ledet föll offer för terror. Stalins stora utrensning 1936–1939 drabbade Centralasi­en hårt. I den kirgiziska delrepubli­ken avrättades i november 1938 inte mindre än 137 ledande offentliga personer.

Sovjetunio­nens våldföring på naturen, framför allt genom avledning av vattenresu­rser för enorma bomullsodl­ingar och det sovjetiska kärnvapenp­rogrammet, gör sig ännu påmint i regionen. Aralsjön, en gång i tiden världens fjärde största insjö, är sedan länge uttorkad, medan en avlägsen del av den kazakiska stäppen är obeboelig efter att ha varit platsen för nästan en fjärdedel av världens alla kärnvapenp­rov.

Dessutom befann sig folkgruppe­rna i Centralasi­en längst ner i den sociala och politiska hierarkin i det på ytan jämlika Sovjetunio­nen. Deras möjlighete­r till karriärväg­ar blockerade­s av en fördomsful­l kommunistp­artielit i Moskva. Även om en viss industrial­isering ägde rum i regionen var denna inte jämförbar med övriga sovjetrepu­bliker. I stället förblev delrepubli­kerna i Centralasi­en i huvudsak råvarukolo­nier till de industriel­la centren i de norra och västliga delarna av imperiet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden