KHLOÉ OTRO­GEN MOT TRISTAN!

Tristan Thomp­son ska­pa­de stor skan­dal när han av­slö­ja­des ha va­rit otro­gen mot höggra­vi­da Khloé Kar­dashi­an. Men Khloé kan ha sva­rat med sam­ma mynt!

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Snac­ka om bru­tal hämnd! Khloé Kar­dashi­an, 34, sägs fort­fa­ran­de ha svårt att kun­na li­ta på pojk­vän­nen Tristan Thomp­son, 26, ef­ter att läck­ta vi­de­o­fil­mer av­slö­ja­de att han ha­de va­rit no­to­riskt otro­gen i vå­ras. Att Khloé då dess­utom var höggra­vid med pa­rets förs­ta barn, dot­tern True, gjor­de in­te sa­ken bätt­re. Men nya upp­gif­ter skvall­rar om att Khloé kan ha lå­tit Tristan sma­ka på sin egen, bitt­ra me­di­cin!

SÖKT TRÖST HOS EXET

Ba­ra da­gar in­nan True föd­des släpp­te saj­ten TMZ över­vak­nings­vi­de­or från en klubb som vi­sa­de hur Tristan hång­la­de med två okän­da kvin­nor. I sam­ma ve­va läck­tes ock­så en film som vi­sa­de ho­nom ta in på ho­tell med mo­del­len La­ni Blair. Av för­stå­e­li­ga skäl blev Kh- loé för­kros­sad, men fick se­dan sin hämnd när hon för en kort stund åter­före­na­des med sitt ex, rap­pa­ren French Mon­ta­na, 33!

– Khloé var otro­gen mot Tristan med sitt ex, French Mon­ta­na. Det hän­de re­dan för fle­ra må­na­der se­dan. Hon vil­le ha hämnd, så en­kelt är det, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en In Touch, och fort­sät­ter:

– Hon var så­rad och en­sam, så hon vän­de sig till French för tröst.

” GÖR VAD FAN HON VILL”

Trots ka­la­ba­li­ken har Khloé och Tristan idag gått vi­da­re från skan­da­len, men re­a­li­ty­stjär­nans fa­milj har haft det svå­ra­re att för­lå­ta bas­ket­spe­la­ren. De sägs även ha känt till Khloés he­ta natt med French.

– Så vitt jag vet viss­te hen­nes syst­rar om re­la­tio­nen med French och stöt­ta­de hen­ne till ful­lo. Spe­ci­ellt Kim har gjort det klart för Tristan att om han in­te tän­ker bätt­ra sig och fria till Khloé, så är hon fri att gö­ra vad fan hon vill, sä­ger käl­lan.

Khloé och French dej­ta­de mel­lan 2013 och 2014.

Tristan Thomp­son har fått sma­ka på sin egen me­di­cin! Mo­del­len La­ni Blair har pra­tat ut om sin he­ta natt med Tristan.

Trots al­la svek hål­ler Khloé och Tristan fort­fa­ran­de ihop.” Hon var så­rad och en­sam”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.