JUS­TIN & HAI­LEY VÄN­TAR BARN!

Det kanske finns en an­led­ning till Jus­tin Bie­bers och Hai­ley Bald­wins blixt- bröllop: Pa­ret vän­tar barn!

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Trots sin hän­del­se­ri­ka kar­riär har det ald­rig skett så myc­ket i 24- åri­ga Jus­tin Bie­bers liv som un­der 2018. Han har bå­de bru­tit upp med Se­le­na Gomez, åter­före­nats med exet Hai­ley Bald­win, 21, och kort där­på bå­de för­lo­vat sig och gift sig! Men året är in­te slut än och myc­ket ty­der nu på att de ny­gif­ta även snart kom­mer bli för­äld­rar!

PAUSAR KAR­RIÄ­REN

Det är den bli­van­de far­fa­dern, Jus­tins pap­pa Je­re­my, 43, som av­slö­jar den gläd­jan­de ny­he­ten på Instagram. Med en bild på so­nen om­ring­ad av si­na sys­kon skri­ver han: – Bli­van­de fa­der.

Stjärn­pa­ret har i skri­van­de stund in­te själ­va be­kräf­tat ny­he­ten, men den kryp­tis­ka tex­ten, ihop med det fak­tum att pa­ret gif­te sig ef­ter ba­ra tre må­na­der till­sam­mans, är till­räck­ligt för att få fan­sen att gå ba­na­nas!

– Be­ty­der det att Jus­tin ska bli pap­pa? frå­gar en föl­ja­re bland kom­men­ta­rer­na.

Pa­ret själ­va ver­kar in­te hel­ler främ­man­de för tan­ken att bil­da fa­milj in­om kort.

– Jus­tin läng­tar ef­ter att bli pap­pa och Hai­ley är helt öp­pen för att pa­u­sa kar­riä­ren för en gra­vi­di­tet, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Jus­tin Bie­ber och Hai­ley Bald­win gif­te sig i hem­lig­het i sep­tem­ber och nu ryk­tas pa­ret vän­ta barn! Hai­ley har den se­nas­te ti­den näs­tan ute­slu­tan­de setts i pö­si­ga trö­jor... På ba­ra någ­ra få må­na­der har pa­ret för­lo­vat sig, gift sig – och kanske bli­vit gra­vi­da!

Jus­tins pap­pas kryp­tis­ka med­de­lan­de har fått gra­vidryk­te­na att sur­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.