JAG VILL HA BARN MED RI­HAN­NA!”

I som­ras be­kräf­ta­de Dra­ke att han har ett kär­leks­barn med porr­film­stjär­nan Sop­hie Brussaux. Men egent­li­gen är det Ri­han­na han vill bil­da fa­milj med!

Veckans NU! - - NEWS - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

På al­bu­met ” Scor­pi­on” som släpp­tes i som­ras be­kräf­tar Dra­ke, 32, för förs­ta gång­en att han är pap­pa till so­nen som den frans­ka porr­film­stjär­nan Sop­hie Brussaux föd­de 2017, som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har skri­vit om. Men ett opla­ne­rat kär­leks­barn med ett en­gångs­ligg var långt ifrån stjär­nans fa­mil­je­plan. San­ning­en är att han egent­li­gen vil­le bil­da fa­milj med exet Ri­han­na, 30!

AV­SLÖ­JA­DE KÄR­LE­KEN PÅ SCEN

På VMA- ga­lan 2016 er­kän­de ar­tis­ten på scen att han ha­de va­rit kär i ” Um­brel­la”- sång­ers­kan i fle­ra år, och stjär­nor­na av­slu­ta­de brand­ta­let med en pas­sio­ne­rad kyss!

– Hon är nå­gon jag har va­rit kär i se­dan jag var 22 år gam­mal, sa han om Ri­ri.

Men trots kär­leks­för­kla­ring­en va­ra­de för- hål­lan­det ba­ra i någ­ra må­na­der. Upp­brot­tet led­de till att Dra­ke i ja­nu­a­ri 2017 istäl­let sågs på en mid­dag med Sop­hie i Ams­ter­dam. Och det ver­kar ha bli­vit en het natt! Må­na­der se­na­re be­rät­ta­de hon att hon var gra­vid, och ett DNA- test vi­sa­de att so­nen Ado­nis myc­ket rik­tigt var Dra­kes barn.

– Jag har en son, han är en vac­ker li­ten poj­ke. Ga­let blå ögon, be­bis­blå, sä­ger ar­tis­ten i en in­ter­vju med bas­ket­s­tjär­nan Lebron Ja­mes i tv- sho­wen ” The Shop”.

BÅ­DA LI­KA AN­SVA­RI­GA

” Gods plan”- stjär­nan med­ger att det in­te är det lät­tas­te att upp­fost­ra ett barn med en kvin­na han ald­rig har haft ett rik­tigt för­hål­lan­de med, men han är fast be­slu­ten om att in­te sä­ga nå­got ont om Sop­hie till Ado­nis.

– Jag är en en­sam­stå­en­de pap­pa och jag vill kun­na för­kla­ra för min son vad som hän­de, men jag vill in­te att han in­te ska äls­ka sin mam­ma. Vi är bå­da li­ka an­sva­ri­ga för si­tu­a­tio­nen och jag är väl­digt glad över att va­ra pap­pa, sä­ger han.

Han av­slö­jar ock­så att hans fa­mil­jedröm­mar såg helt an­norlun­da ut. Han vil­le näm­li­gen att Ri­ri skul­le bli mam­ma till hans barn!

– Li­vet tar kons­ti­ga vänd­ning­ar och lär dig

fle­ra läx­or, och ibland får man in­te sa­go­slu­tet som man har hop­pats på, som att: ” Åh, Dra­ke bil­da­de fa­milj med Ri­han­na, och det är så per­fekt”, sä­ger han i pro­gram­met, och fort­sät­ter:

– För­res­ten så var det pre­cis det jag vil­le ha.

För­ra hös­ten fick Dra­ke ett kär­leks­barn, so­nen Ado­nis, med porr­film­skå­di­sen Sop­hie Brussaux. Dra­ke och Sop­hie syn­tes på mid­dag ihop gans­ka ex­akt nio må­na­der in­nan Ado­nis föd­des!” Jag fick in­te mitt sa­go­slut”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.