SEL­MA BLAIR KRONISKT SJUK!

Hon har ti­di­ga­re käm­pat mot ång­est, de­pres­sio­ner och al­ko­ho­lism. Nu har skå­de­spe­lers­kan Sel­ma Blair drab­bats av MS.

Veckans NU! - - Gossip - AV: OLA BRISI NG FO­TO: I BL

” Jag fal­ler och tap­par sa­ker!”

Hol­ly­wood­stjär­nan Sel­ma Blair, 46, slog ige­nom stort i fil­men ” En djä­vulsk romans” 1999 och ha­de se­dan sto­ra rol­ler i ” Le­gal­ly Blon­de” och ” Hell­boy”. Men pri­vat har skå­de­spe­lers­kan haft ett allt an­nat än fram­gångs­rikt liv.

LÖPTE AMOK PÅ FLYG

För två år se­dan ar­re­ste­ra­des skå­de­spe­lers­kan ef­ter att ha löpt amok på ett flyg­plan, be­ru­sad på en bland­ning av al­ko­hol och tunga me­di­ci­ner. Så sent som i vå­ras ta­la­de hon ut på Instagram där hon er­kän­de att hon länge brot­tats med bå­de svår al­ko­ho­lism, de­pres­sio­ner och ång­est­at­tac­ker. – Ång­es­ten gjor­de mig han­di­kap­pad. Jag gick sön­der, skrev hon bland an­nat.

TAP­PAR MIN­NET

Ef­ter att ha lyc­kats bli fri från si­na be­ro­en­den kom skå­di­sen ny­li­gen med yt­ter­li­ga­re ett tra­giskt be­sked: Hon har drab­bats av den obot­li­ga nerv­sjuk­do­men MS. Hon fick di­a­gno­sen så sent som den 16 au­gusti, men skri­ver att hon haft symp­tom länge och tror sig ha levt med sjuk­do­men ove­tan­des så länge som i 15 år! Hon tac­kar ock­så si­na med­ar­be­ta­re och ko­stymö­rer som hjäl­per hen­ne att klä på sig un­der in­spel­ning­ar­na.

– Jag har mul­ti­pel skle­ros. Ge­nom Her­rens nåd, vil­je­styr­ka och de för­stå­en­de pro­du­cen­ter­na på Net­flix har jag än­då ett un­der­bart jobb. Jag är in­ak­tiv, fal­ler ibland och tap­par sa­ker. Mitt min­ne är dim­migt och vänst­ra si­dan av krop­pen ber om väg­be­skriv­ning­ar från en tra­sig GPS. Men vi kör på, skri­ver hon på Instagram.

Stjär­nan har so­nen Art­hur, 7, med ex­ma­ken Ja­son Bleick, 48.

Sel­ma Blair är minst sagt oturs­drab­bad! Stjär­nan är mam­ma till 7- åri­ge Art­hur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.