DA­VID PEKAS UT SOM ÖL- SNATTARE!

Brit­tisk po­lis sö­ker ef­ter en snattare som är miss­tänkt liv ” Vän­ner”- stjär­nan Da­vid Schwim­mer. Nu har skå­di­sen gett ett klock­rent svar på an­kla­gel­ser­na!

Veckans NU! - - Backspegeln - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: TT

Den for­na ” Vän­ner”- stjär­nan Da­vid Schwim­mer, 52, är de­fi­ni­tivt in­te ” on a bre­ak” från öldric­kan­det – och tyd­li­gen in­te hans dub­bel­gång­a­re hel­ler!

Den 23 ok­to­ber ef­ter­lys­te brit­tisk po­lis en man miss­tänkt lik skå­di­sen, som ha­de snat­tat öl på en re­stau­rang i Black­pool. Gi­vet­vis fick ef­ter­lys­ning­en al­la ” Vän­ner”- fans att gå ba­na­nas på so­ci­a­la me­di­er. Och de var in­te en­sam­ma. Även Da­vid själv har sva­rat på miss­tan­kar­na – på bäs­ta tänk­ba­ra sätt!

HYL­LAR PO­LI­SEN

På sin Fa­ce­book- si­da har Da­vid de­lat en vi­deo där han åter­ska­par öl- stöl­den i en mat­bu­tik, och fast­nar på över­vak­nings­ka­me­ran.

– Po­li­sen, jag lo­var att det in­te var jag! Som ni ser så var jag i New York. Till den hårt ar­be­tan­de Black­pool- po­li­sen, lyc­ka till med ut­red­ning­en, skrev stjär­nan följt av hash­tag­gen: # detvarin­te­jag.

” DET VAR RUSS”

Vi­de­on har hyl­lats av tu­sen­tals fans, och fle­ra av dem har ock­så te­o­ri­er om vem som lig­ger bakom brot­tet. I kom­men­tarsfäl­tet spe­ku­le­rar fle­ra föl­ja­re i om det är Da­vids ka­rak­tär Ross dub­bel­gång­a­re Russ, från av­snit­tet: ” The One with Russ”.

– Det där lå­ter som nå­got som Russ skul­le gö­ra, skri­ver en föl­ja­re.

En an­nan an­vän­der en av se­ri­ens kän­das­te fra­ser, ” we we­re on a bre­ak” och me­nar att po­li­sen har ta­git en pa­us.

– Jag för­sök­te ringa po­li­sen och läm­na tips, men de ha­de ett bre­ak.

Vi vet att Jo­ey in­te de­lar med sig av sin mat, men kom­mer Ross de­la med sig av sin öl?

” Det var in­te jag!” Fans tror att det är Ross dub­bel­gång­a­re Russ från ” Vän­ner” som har va­rit öl­su­gen. Nog är Da­vid Schwim­mer rus­kigt lik den brit­tis­ka brotts­ling­en... ... som ser ut så här på po­li­sens ef­ter­lys­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.