10 SA­KER DU IN­TE VISS­TE OM MADONNA

Finns det nå­gon mer iko­nisk ar­tist än Madonna, 60? Trots att hon har va­rit känd i snart 40 år finns det sa­ker om hen­ne som in­te är sär­skilt kän­da.

Veckans NU! - - Backspegeln -

1 Madonna de­di­ke­ra­de al­bu­met ” True blue” till sin då­va­ran­de ma­ke Se­an Penn, som hon kallade ” den coo­las­te kil­len i uni­ver­sum”. De var gif­ta 1985 - 1989. Hon har även va­rit gift med re­gis­sö­ren Guy Rit­chie.

2 Hon l i der av bron­tof obi – ex­trem r äds­la f ör bli xtar och ås­ka.

3 Me­dan Madonna käm­pa­de med att f å ett ge­nom­brott s om dan­sa­re i New York j ob­ba­de hon på ett Dun­kin' Donuts. En­ligt upp­gif­ter fick hon s par­ken eft er att ha s pru­tat s yl t i en kunds an­sik­te!

4 Hon he­ter Cic­co­ne i ef­ter­namn.

5 Hon ha­tar fär­gen oran­ge. Det är den en­da fär­gen vi ald­rig kom­mer se su­per­stjär­nan bä­ra.

6 Hon har va­rit ve­ge­ta­ri­an s edan hon var 1 5.

7 Madonna fick 46,5 milj oner f r ån Pep­si f ör en r eklam­film – s om al dri g vi s ades!

8 Hen­nes lå­tar ” What it fe­els li­ke for a girl” och ” Justi­fy my love” bann­lys­tes av MTV.

9 Hon tac­ka­de nej till att få en stjär­na på Hollywood Walk of fa­me 1990, men för­frå­gan är fort­fa­ran­de ak­tu­ell.

10 Madonna har va­rit che­er­le­a­der! En era i li­vet som kanske in s pir erad e hen­nes fram­trä­dan­de på M DNA-tur­nén 2012?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.