200 DAGAGAR UT­AN SEX!

Re­na ra­ma ök­nen! Det fal­le­ran­de äk­ten­ska­pet mel­lan Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West har fått yt­ter­li­ga­re en törn: De har slu­tat lig­ga!

Veckans NU! - - Contents - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Äk­ten­ska­pet mel­lan Kim Kar­dashi­an, 38, och Ka­nye West, 41, har ryk­tats kna­ka i fo­gar­na un­der lång tid, och in­te blir det bätt­re av att ma­kar­na in­te har haft nå­got mys i säng­hal­men på över ett halv­år!

– Kim och Ka­nye bru­ka­de skry­ta om sin ac­tion mel­lan la­ka­nen, men det är prak­tiskt ta­get ic­ke- ex­i­ste­ran­de idag, sä­ger en käl­la med in­syn i tid­ning­en NW.

RA­SAR MOT KLÄDVALET

Kim har va­rit myc­ket lät­tir­ri­te­rad den se­nas­te ti­den. I ett av hös­tens av­snitt av re­a­li­ty­se­ri­en ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” ra­sar stjär­nan till ex­em­pel mot si­na syst­rars kläd­val.

– Jag är så äck­lad av mi­na syst­rars gal­na

out­fits. De skäm­mer ut mig, sä­ger en tyd­ligt upp­rörd Kim i pro­gram­met.

Hen­nes hu­mör kan ha sin för­kla­ring i ma­kens ir­ra­tio­nel­la be­te­en­de på so­ci­a­la me­di­er, som även tros va­ra an­led­ning­en till sex­tor­kan.

– Han är all­de­les för upp­stres­sad för att kän­na sig av­slapp­nad, än mind­re upp­het­sad. Kim har stått ut länge men hon är trött på att le­va som en nun­na. Hon är en väl­digt sex­u­ell kvin­na och är in­te van vid att gå så länge ut­an att bli till­freds­ställd fy­siskt, sä­ger käl­lan.

TVÅ PER­SON­LIG­HE­TER

Men Kim vill in­te låt­sas om att det är ma­kens psy­kis­ka ohäl­sa som lig­ger bakom de­ras brist på hål­li­gång i sov­rum­met. Istäl­let skyl­ler hon på sin egen osä­ker­het.

– Jag kan va­ra helt na­ken fram­för 50 per­so­ner på en fo­to­gra­fe­ring, men när jag är en­sam med en an­nan per­son i säng­en blir jag väl­digt blyg och osä­ker. Det är som att jag har två per­son­lig­he­ter, sä­ger Kim i Ri­chard­son ma­ga­zi­ne.

Så, när hon in­te får det hon vill ha i säng­hal­men har Kim gjort som så många gång­er förr: De­lat med sig av av­kläd­da bil­der på sig själv på so­ci­a­la me­di­er!

” Hon är trött på att le­va som nun­na!” Ligg­stopp!Det blir ing­et åka av hem­ma hos Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West.

Ka­ny­es hand på fruns rum­pa är den mesta ac­tion som har va­rit mel­lan ma­kar­na det se­nas­te halv­å­ret.

Pa­ret bru­ka­de skry­ta om sin het­ta i säng­hal­men, men det var då det.” Jag är äck­lad!”

Bris­ten på till­freds­stäl­lel­se har gjort Kim lät­tir­ri­te­rad. Un­der en To­kyo- re­sa ti­di­ga­re i år ra­sa­de hon mot si­na syst­rars out­fits.

I brist på an­nat har Kim bli­vit ovan­ligt fli­tig att de­la av­kläd­da bil­der på so­ci­a­la me­di­er...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.