AMY SCHUMER HAR EN BULLE I UG­NEN!

Nio må­na­der ef­ter blixt­vig­seln med Chris Fi­scher kom­mer näs­ta nio må­na­ders- vän­tan för Amy Schumer!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Ifebru­a­ri choc­ka­de de al­la med ett oan­non­se­rat blixt­bröl­lop, en­dast två må­na­der ef­ter att de bör­jat dej­ta. Nu, nio må­na­der se­na­re, kom­mer näs­ta gläd­je­be­sked: Amy Schumer, 37, och koc­ken Chris Fi­scher, 38, vän­tar sitt förs­ta barn ihop!

” GLATT OLJUD”

Som den mo­der­na kvin­na hon är de­la­de ko­mi­kern med sig av ny­he­ten via so­ci­a­la me­di­er, men det var in­te hon själv som släpp­te bom­ben. Istäl­let lät hon sin vän Jessica Yel­lin från or­ga­ni­sa­tio­nen News ot no­i­se ge be­ske­det. News not no­i­se job­bar med att spri­da fak­ta och ny­he­ter om det po­li­tis­ka lä­get i USA, och är nu i full gång med att de­la med­lem­mars re­kom­men­da­tio­ner av kan­di­da­ter till kon­gres­sen.

– Jag vill de­la med mig av en ny­het. Det kanske mest är oljud men det är glatt oljud. Jag hål­ler på att sam­la in lis­tor på röst­re- kom­men­da­tio­ner och här är lis­tan från Amy Schumer, en av de mest hän­giv­na sup­port­rar­na till News not no­i­se. Läs he­la vägen ner till bot­ten, där kom­mer ni hit­ta någ­ra ny­he­ter. Grat­tis Amy! skri­ver Jessica på Ins­ta sto­ri­es. Längst ner på Amys röst­lis­ta står det: ” Amy Schumer är gra­vid”.

AV­SLÖ­JA­DE AV PRINSPARET

Kort se­na­re be­kräf­ta­de Amy själv gläd­je­be­ske­det på Instagram, med en bild fö­re­stäl­lan­des ett an­nat känt par som vän­tar smått: Prins Har­ry och Meg­han Mark­le. Men istäl­let för prinspa­rets är det Amy och Chris hu­vu­den som pry­der de kung­li­ga krop­par­na!

Ryk­tet om Amys gra­vi­di­tet har sur­rat än­da se­dan vig­seln. Spe­ci­ellt i ju­li gick spe­ku­la­tio­ner­na var­ma när stjär­nan de­la­de en bild där hon hål­ler hän­der­na om sin mage.

– Vi hål­ler på att ko­ka ihop någon­ting, skrev hon in­till fo­tot.

Många föl­ja­re tol­ka­de citatet som att hon ha­de en bulle i ug­nen, nå­got skå­di­sen då för­ne­ka­de. Nu står det dock klart att ma­kar­na visst har ko­kat ihop någon­ting, och bul­len är i full jäs­ning!

” Vi har ko­kat ihop någon­ting!”

Koc­ken Chris Fi­scher är min­sann en bra ba­ga­re ock­så! Frun Amy Schumer har en bulle i ug­nen! Amy av­slö­ja­de ny­he­ten med hjälp av två and­ra bli­van­de för­äld­rar: Har­ry och Meg­han!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.