Klap­pat & klart!

Veckans NU! - - News - ERIKA SVENSSON Ti­te­l­an­sva­rig vec­[email protected] al­ler. com

Hej tomte­gub­bar, slå i gla­sen, och låt oss lus­ti­ga va­ra! Vi har kom­mit in i årets sista må­nad och ju­len står för dör­ren, och även Hol­ly­wood har kom­mit i jul­stäm­ning. Och är du ny­fi­ken på hur det ser ut när stjär­nor som Ma­ri­ah Ca­rey, Jus­tin Tim­berla­ke och Ali­cia Keys fi­rar jul ska du ge­nast slå upp si­da 28 för en kik på kän­di­sar­nas pri­va­ta jul­bil­der!

Och kat­ten vad snäll ” Be­ver­ly Hills”- skå­di­sen Shan­nen Do­her­ty har va­rit i år! Ef­ter brand­ka­ta­stro­fen Wool­sey fi­re räd­da­de stjär­nan en brand­ska­dad kis­se­katt som va­rit en­sam bland lå­gor­na. Mis­sen ( som har fått det pas­san­de nam­net Wool­sey) har nu med Shan­nens hjälp fått vård och mi­ra­ku­löst åter­häm­tat sig. Det blir allt­så dub­belt klap­pa i jul för Shan­nen, som bå­de har gjort sig för­tjänt av en drös med pa­ket och nu ock­så har en hå­rig vän att klap­pa på!

Psst! Var­ning för gråt­fest på si­da 45!

Men man kan ju klap­pa på fle­ra sätt. ” Ga­me of thro­nes”- stjär­nan Kit Ha­ring­ton har till ex­em­pel klap­pat ihop ef­ter bröl­lo­pet med Ro­se Les­lie i som­ras och klap­pat li­te för myc­ket på en an­nan kvin­na än sin fru! I al­la fall en­ligt en rysk mo­dell som häv­dar att hon och skå­di­sen till­bring­a­de fle­ra he­ta nät­ter ihop – ba­ra da­gar in­nan hans bröllop med Ro­se! Dess­utom har mo­del­len spri­dit fle­ra av­kläd­da bil­der på hun­ken som be­vis ( na­ken- chock ut­lo­vas på si­da 24!)

Vi öns­kar er en här­lig stund i de­cem­ber­my­set med oss på Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.