PA­RIS FES­TAR BORT MILJARD- ARV!

For tsät­ter Pa­ris Jack­son sitt vil­da le­ver­ne är snar t ar vet från pap­pa Mi­chael ett min­ne blott!

Veckans NU! - - News - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Jack­son- fa­mil­jen har länge va­rit oro­li­ga för Mi­chaels dot­ter Pa­ris, 21, vars vil­da le­ver­ne och kär­leks­re­la­tio­ner med kvin­nor in­te går hem hos hen­nes kon­ser­va­ti­va far­mor Kat­he­ri­ne. Men att kän­dis­dot­tern nu istäl­let har sla­git sig till ro med en man mild­rar trots det in­te de­ras oro. Istäl­let fa­sar de nu för att Mi­chaels mil­jar­darv ska gå till spil­lo!

VILL GIFTA SIG

Se­dan Pa­ris pap­pa Mi­chael Jack­son gick bort 2009 har hon kom­mit sin öv­ri­ga släkt myc­ket nä­ra, men hen­nes livs­stil går in­te hem hos fa­mil­jen.

Ef­ter den kor­ta fling­en med mo­dell­kol­le­gan Ca­ra De­le­ving­ne, 26, i vå­ras har Pa­ris de se­nas­te må­na­der­na ki­lat sta­digt med trum­mi­sen Gabri­el Glenn, från ban­det Sound­flo­wer. Och kär­le­ken ver­kar verk­li­gen spi­ra mel­lan dem. En­ligt upp­gift är Pa­ris re­do att slå sig till ro med Gabri­el så snart som möj­ligt.

– Pa­ris har sagt till sin fa­milj att hon är över­ty­gad om att Gabri­el är den rät­ta och att hon vill gifta sig med ho­nom, sä­ger en käl­la med in­syn till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– De har dej­tat i fle­ra må­na­der och hon kän­ner att de har någon­ting bra på gång.

” UTNYTTJAR HEN­NE”

Men ett gif­ter­mål är ing­et som får fa­mil­jen att jub­la pre­cis. Tvärtom är de oro­li­ga att Pa­ris ska för­lo­ra sin pap­pas mil­jar­darv vid en even­tu­ell skils­mäs­sa!

– Gabri­el har in­te det bäs­ta ryk­tet och hen­nes släkt är oro­li­ga att han ba­ra utnyttjar hen­ne. De vill att hon ska va­ra för­sik­tig och se till att hon har ett or­dent­ligt äk­ten­skaps­för­ord in­nan hon gif­ter sig, sä­ger käl­lan.

Och det är in­te ba­ra för­hål­lan­det med Gabri­el som kan stäl­la till det eko­no­miskt. Pa­ris in­tres­se för fes­tan­de har ock­så gjort att hon har satt sprätt på bra myc­ket mer stå­lar än vad hon får in. Ny­li­gen sågs hon miss­tänkt be­ru­sad på en flyg­plats!

– Hon gick som en zom­bie, sä­ger ett vitt­ne till saj­ten.

Fa­mil­jen sägs ha för­sökt få in Pa­ris på re­hab igen. Re­dan i ton­å­ren tving­a­des hon till en in­ter­nat­sko­la för ung­do­mar med psykiska pro­blem, ef­ter ett själv­mords­för­sök. Men Pa­ris vill in­te lyss­na och väg­rar trap­pa ner på var­ken fes­tan­det el­ler rö­kan­det.

– Hon är ut­om kon­troll, och det finns ingen­ting de kan gö­ra, av­slu­tar in­si­dern.

Kän­dis­dot­tern Pa­ris Jack­son är bra på att sät­ta sprätt på peng­ar – på bå­de fest och dric­ka! Pa­ris för­kär­lek för bå­de dro­ger, ci­ga­ret­ter och al­ko­hol har gjort hen­nes fa­milj re­jält oro­li­ga.

Fa­mil­jen är in­te storm­för­tjus­ta i Pa­ris pojk­vän Gabri­el Glenn, pre­cis. Fort­sät­ter det så här så är pap­pa Mi­chaels mil­jar­der snart puts väck!

Far­mor Kat­he­ri­ne Jack­son är oro­lig för barn­bar­nets fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.