Så nä­ra var det att hem­met för­stör­des

Veckans NU! - - I Bilder -

Det var onek­li­gen tur att Kim och gäng­et eva­ku­e­ra­de sitt hem i Hid­den Hills ut­an­för Los Ang­e­les när den sto­ra Ka­li­for­ni­en- bran­den Wool­sey fi­re här­ja­de som värst. Ef­ter att bran­den ha­de släckts vi­sa- de flyg­bil­der att stjär­nor­nas hus låg pre­cis i fa­ro­zo­nen, och var ett av de sista hem­men att räd­das un­dan lå­gor­na!

På bil­der­na kan man tyd­ligt se att de­ras lyx­man­sion fort­fa­ran­de står, me­dan öv­ri­ga tom­ter som har le­gat in­till är helt jäm­na­de vid mar­ken. En­dast bränd öde­mark åter­står av gran­nar­nas for­na hem.

Ryk­ten sä­ger dock att fa­mil­jen an­li­ta­de pri­va­ta brand­män som en­dast job­ba­de för att räd­da just de­ras hem. Tur att de fick va­lu­ta för peng­ar­na i al­la fall...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.