JUS­TIN BIEBERS SAMMANBROTT!

Smek­må­na­den är över. Ba­ra må­na­der ef­ter blixt­bröl­lo­pet med Hai­ley Bald­win är Jus­tin Bie­ber nä­ra en men­tal kollaps!

Veckans NU! - - Fashionfools - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Hur mår Jus­tin Bie­ber, 24, egent­li­gen? Ba­ra må­na­der ef­ter vig­seln med Hai­ley Bald­win, 22, bor­de sång­a­ren va­ra i sin lyck­li­gas­te stund i li­vet. Men så ver­kar in­te va­ra fal­let. Istäl­let har stjär­nan ra­kat av sig hå­ret, skaf­fat en an­sikts­ta­tu­e­ring och vid fle­ra till­fäl­len brustit ut i tå­rar of­fent­ligt. Nu är bå­de frun Hai­ley och om­värl­den oro­li­ga för att Jus­tin är nä­ra ett psy­kiskt sammanbrott – igen!

GRÄT I NÖJESPARKEN

Var­nings­kloc­kor­na bör­ja­de ringa i mit­ten av ok­to­ber när Jus­tin syn­tes grå­ta öp­pet i nöjesparken Uni­ver­sal stu­di­os i Los Ang­e­les. Det hän­de ba­ra da­gar ef­ter ny­he­ten att hans ex Se­le­na Go­mez, 26, ha­de sökt hjälp för si­na psykiska be­svär, ef­ter att hon kol­lap­sa­de på ett sjuk­hus.

– Han grät. Det var up­pen­bart att det var en väl­digt käns­lo­sam stund. Hai­ley frå­ga­de ho­nom var­för det all­tid hand­lar om Se­le­na, sä­ger ett vitt­ne i tid­ning­en NW.

Gråt­at­tac­ken var ty­värr in­te en en­gångs­hän­del­se. Fle­ra gång­er un­der hös­ten har sång­a­ren setts bry­ta ihop, me­dan Hai­ley har gjort vad hon kan för att trös­ta sin ma­ke när han in­te kan slu­ta grå­ta.

– Hai­ley är de­spe­rat. Det är job­bigt för hen­ne, spe­ci­ellt när al­la pra­tar om att Jus­tin fort­fa­ran­de mår då­ligt för Se­le­nas skull, sä­ger en in­si­der i sam­ma tid­ning.

LÄM­NAR LAN­DET

Men Hai­ley sägs in­te ha gett upp hop­pet! Ny­li­gen köp­te ” Sor­ry”- sång­a­ren ett nytt hem i Ka­na­da, som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat, och mo­del­len hop­pas nu att en flytt till hans hem­land ska rå­da bot på de ti­di­ga äk­ten­skaps­pro­ble­men.

– Hon har lo­vat att flyt­ta till Ka­na­da med ho­nom. Hon var så lyck­lig när han köp­te ett hus vid en sjö åt dem, sä­ger käl­lan.

Lyck­ligt­vis har Jus­tin själv sett var­nings­teck­nen och valt att ta en pa­us från mu­si­ken, för att ” hit­ta sig själv”.

– För förs­ta gång­en tar han en stor pa­us och än­då frå­gar al­la när han ska gö­ra ny mu­sik igen. Låt ho­nom va­ra, sä­ger en per­son i popstjär­nans när­het i tid­ning­en Pe­op­le.

” Han kan in­te slu­ta grå­ta!”

” Det hand­lar all­tid om Se­le­na”

... Tre grå­tan­de Jus­tin Bie­ber! Sång­a­ren har bru­tit ihop fle­ra gång­er den se­nas­te ti­den, och Hai­ley Bald­win gör vad hon kan för att trös­ta sin ma­ke. Se­le­na Go­mez sammanbrott tros va­ra an­led­ning­en till Jus­tins då­li­ga må­en­de.

... Två grå­tan­de Jus­tin Bie­ber...

En grå­tan­de Jus­tin Bie­ber...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.