KIT OTROGEN MED RYSK MO­DELL!

Ba­ra fem må­na­der ef­ter bröl­lo­pet med Ro­se Les­lie sprids na­ken­bil­der som sägs be­vi­sa att Kit Ha­ringston har va­rit otrogen!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Isom­ras gif­te sig ” Ga­me of thro­nes”hun­ken Kit Ha­ring­ton, 31, med sin mot­spe­lers­ka Ro­se Les­lie, 31, un­der stor­slag­na for­mer. Men re­dan nu har de stött på re­jä­la äk­ten­skaps­pro­blem när Kit an­kla­gas för att ha va­rit otrogen med en rysk mo­dell!

” VAR FULL HE­LA TI­DEN”

I slu­tet av no­vem­ber bör­ja­de fle­ra ex­pli­ci­ta bil­der på en na­ken Kit lig­gan­des i en säng flo­re­ra på Twit­ter. Av­sän­da­ren var den rys­ka skå­di­sen och mo­del­len Olya Ser­ge­ev­na, som sä­ger sig ha haft fle­ra he­ta nät­ter med ” Got”- stjär­nan i Lux­em­burg! Olya häv­dar att Kit över­ös­te hen­ne med lyx­gå­vor och att de träf­fa­des un­der en må­nads tid, förs­ta gång­en ba­ra da­gar in­nan bröl­lo­pet med Ro­se!

– Han var full he­la ti­den och tog ko­ka­in in­nan han som­na­de med stånd, ska Olya ha skri­vit i en sms- kon­ver­sa­tion med en vän, som saj­ten Lip­stick Al­ley har pub­li­ce­rat.

Me­dan kon­tot som har de­lat bil­der­na till­hör Olya, häv­dar fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er att äls­ka­rin­nan i själ­va ver­ket he­ter Ol­ga Vla­so­va. Oav­sett nam­net ne­kar Kit trots na­ken­bil­der­na till an­kla­gel­ser­na.

– An­kla­gel­ser­na i den här histo­ri­en är helt fals­ka. Han har in­te ens va­rit i Lux­em­burg och han har ald­rig nå­gon­sin träf­fat hen­ne, sä­ger en re­pre­sen­tant för skå­de­spe­la­ren i tid­ning­en Pe­op­le.

” Han tog ko­ka­in och som­na­de med stånd!”

Mo­del­lens bil­der på en na­ken Kit som lig­ger däc­kad i en säng sägs be­vi­sa skan­da­len. Den förs­ta träf­fen ska ha skett kort in­nan Kit Ha­ring­tons bröllop med ” Ga­me of thro­nes”kol­le­gan Ro­se Les­lie, och fort­satt en må­nad ef­ter vig­seln! Kit ne­kar dock till an­kla­gel­ser­na. Äls­ka­rin­nan ryk­tas va­ra rys­ka mo­del­len Olya Ser­ge­ev­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.