Pa­ris dej­ting­histo­rik

Pa­ris Hil­ton har minst sagt gått ige­nom många oli­ka stor­mi­ga re­la­tio­ner, med brut­na för­lov­ning­ar och sex­fil­mer. Här lis­tar vi de mest dra­ma­tis­ka:

Veckans NU! - - Gossip -

JASON SHAW

2002 var Pa­ris för­lo­vad för förs­ta gång­en, med åt­ta år äld­re mo­del­len Jason. De var fort­fa­ran­de vän­ner ef­ter att för­lov­ning­en bröts och det ryk­ta­des fle­ra år se­na­re om att de fun­nit till­ba­ka till varand­ra igen.

RICK SALOMON

För­hål­lan­det med po­ker­spe­la­ren Rick är för­mod­li­gen det mest skan­dalom­su­sa­de. Ef­ter att pa­ret gjort slut, läck­te Rick ut

” 1 Night in Pa­ris” 2004 – en film på pa­ret när de ha­de sex. Pa­ris var helt för­störd och har i ef­ter­hand sagt att hon kän­de sig för­rådd av ex­et.

NICK CARTER

Pa­ris dej­ta­de Back­stre­et Boys- med­lem­men i sju må­na­der och det var un­der den ti­den som sex­fil­men läck­te ut. Da­gar ef­ter upp­brot­tet an­kla­ga­des Nick för att ha sla­git Pa­ris, men han för­ne­ka­de det och an­kla­ga­de se­na­re Pa­ris för att ha va­rit otrogen mot ho­nom med Chad Mi­chael Mur­ray.

PA­RIS LATSIS

Kom­mer ni ihåg Pa­ris och Pa­ris? Arv­ta­gers­kan dej­ta­de den gre­kis­ka skep­parar­ving­en i åt­ta må­na­der in­nan han fri­a­de till hen­ne i maj 2005. Hon bröt se­dan för­lov­ning­en någ­ra må­na­der se­na­re för att hon in­såg att det in­te var rätt att fort­sät­ta.

STAVROS NIARCHOS III

Ba­ra någ­ra tim­mar ef­ter upp­brot­tet från den ena gre­kis­ka skep­parar­ving­en fes­ta­de Pa­ris med en an­nan gre­kisk tro­nar­vinge och de blev snabbt ett par. Niarchos var ti­di­ga­re till­sam­mans med Ma­ry- Ka­te Ol­sen, som in­te tog ny­he­ten bra alls. Pa­ris och Niarchos dej­ta­de än­då till och från fram till att det tog slut för gott 2007.

BENJI MADDEN

Pa­ris var upp över öro­nen för­äls­kad i Good Char­lot­te- gi­tar­ris­ten. Men kanske var hon mer för­äls­kad i tan­ken på ho­nom och de­ras liv till­sam­mans? Tvil­ling­bror­san Jo­el Madden var till­sam­mans med hen­nes for­na bäs­tis Ni­co­le Richie och visst ha­de det va­rit per­fekt om de kun­de gifta in sig i sam­ma fa­milj. Men pa­ret hann ba­ra dej­ta i 9 må­na­der in­nan det tog slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.