DEMI, 56, MAM­MA IGEN – MED ENEN KVIN­NA!

Länge le­ve kär­le­ken! Demi Moore har kä­rat ner sig i sin nä­ra vän Masha Mans­zu­ka – och nu pla­ne­rar pa­ret att upp­fost­ra barn ihop!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Ä kten­ska­pen med Bru­ce Wil­lis, 63, och Ashton Kut­cher, 40, slu­ta­de i fi­asko för Demi Moore, 56, och stjär­nan har haft svårt att hit­ta en pas­san­de man se­dan hon och Ashton gick skil­da vägar 2011. Men på se­nas­te ti­den har hon setts till­bringa myc­ket tid med sin nä­ra vän, ser­bis­ka sty­lis­ten Masha Mand­zu­ka. Men fle­ra käl­lor i bå­de ame­ri­kans­ka och ser­bis­ka me­di­er skvall­rar nu om att da­mer­na är mer än ba­ra ” vän­ner”.

INSTALLERAT BILBARNSTOL

För­u­tom den ” in­ti­ma” re­la­tio­nen, som käl­lor

” De är väl­digt in­ti­ma med varand­ra”

vitt­nar om, sägs Demi även ha kom­mit väl­digt nä­ra Mashas två barn, så nä­ra att de till och med ser hen­ne som sin ex­tra­mam­ma! Demi upp­ges ock­så ha installerat en bilbarnstol till sty­lis­tens dot­ter Ru­mi, 2, i sin egen bil.

– När de är en­sam­ma är Demi och Masha väl­digt in­ti­ma med varand­ra. De hål­ler of­ta hand och Demi är som en and­ra mam­ma till Mashas barn, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

SETTS IHOP I SER­BI­EN

Men re­la­tio­nen ver­kar va­ra långt ifrån ny, ut­an ryk­tas ha på­gått ba­kom ku­lis­ser­na i över två års tid – allt­så se­dan Ru­mi föd­des!

Ser­bis­ka käl­lor häv­dar ock­så att Demi vid fle­ra till­fäl­len har setts ihop med Masha i den sist­nämn­des hem­land, främst hu­vud­sta­den Bel­grad, un­der fle­ra års tid. Där är dock da­mer­nas för­mo­da­de re­la­tion ingen­ting som får folk att hö­ja på ögon­bry­nen läng­re.

– Det här är en stad där al­la kän­ner varand­ra. Al­la har skri­vit om de­ras re­la­tion, sä­ger en ser­bisk jour­na­list i tid­ning­en NW.

ÖP­PET FÖRHÅLLANDE

Masha är in­te den förs­ta kvin­nan i De­mis liv. Un­der äk­ten­ska­pet med Ashton ryk­ta­des ma­kar­na va­ra fli­ti­ga gäs­ter på swing­ers­klub­bar och ha­de ett öp­pet äk­ten­skap som tillät Demi att lig­ga med and­ra kvin­nor.

– Demi har all­tid fal­lit för väl­digt mas­ku­li­na macho- kil­lar, men Masha är väl­digt an­norlun­da, sä­ger en in­si­der i NW och fort­sät­ter:

– Jag minns att hon dej­ta­de en kvinn­lig må­la­re från Los Ang­e­les. Hon har ju in­te haft nå­gon vi­da­re tur med män­nen, så var­för in­te pro­va lyc­kan med en kvin­na igen?

Vi öns­kar pa­ret all lyc­ka!

” Al­la kän­ner till re­la­tio­nen”

Mer än ba­ra vän­skap? Det ver­kar så mel­lan Demi Moore och ser­bis­ka sty­lis­ten Masha Mand­zu­ka.

Demi har bli­vit som en ex­tra­mam­ma åt Mashas dot­ter Ru­mi.

I Ser­bi­en är da­mer­nas re­la­tion ing­en hem­lig­het, en­ligt en ser­bisk jour­na­list.

En­ligt upp­gift har pa­ret dej­tat i hem­lig­het i över två år!

Skå­di­sen sa­des ha he­ta nät­ter med kvin­nor även när hon var gift med Ashton Kut­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.