CHYNA AT­TAC­KE­RAD I NIGERIA!

Blac Chyna är i blåsvä­der. Igen. Hon har nu lan­se­rat en blek­nings­kräm och val­de att lan­se­ra den i Nigeria, nå­got som in­te gick hem hos al­la...

Veckans NU! - - Fashion & Beauty - AV: STI NA DAHLGREN FO­TO: I BL, FAKSIMIL THE S HA­DE ROOM

Pre­cis som så många and­ra kän­di­sar har även re­a­li­ty­stjär­nan Blac Chyna, 30, gett sig in i skön­hets­bran­schen. Hon har sitt eget smink­mär­ke Lashed cos­me­tics och ny­li­gen be­rät­ta­de hon att fö­re­ta­get nu har på­bör­jat ett sam­ar­be­te. Till­sam­mans med White­ni­cious, ett mär­ke som pro­du­ce­rar krä­mer, har hon ta­git fram en pro­dukt som ska ble­ka hyn(!) Den ny­he­ten gick dock in­te hem hos al­la...

” HON ÄR ÄCKLIG”

Ef­ter ny­hets­bom­ben sväm­ma­de Twit­ter och Instagram över av ilsk­na kom­men­ta­rer, och upp­rör­da per­so­ner me­na­de att Blac för­sö­ker tjä­na peng­ar på ett skön­hets­i­de­al där ljus hy an­ses va­ra det man vill ef­ter­strä­va.

– Hon är äcklig. Hud­blek­nings­kräm är hemskt. Det­ta bor­de in­te an­non­se­ras och hon väl­jer Afri­ka av en an­led­ning. Skam­ligt, skri­ver en an­vän­da­re på Twit­ter.

– Chyna vet att blek­nings­krä­mer är för­bjud­na i län­der som Eng­land och USA. Men hon bryr sig in­te, skri­ver en an­nan.

– Vi käm­par för att äls­ka oss själ­va och här kom­mer hon och bok­stav­ligt ta­lat spot­tar oss i an­sik­tet, me­nar en tred­je Twitt­ra­re.

AN­KLA­GAS FÖR RA­SISM

I sto­ra de­lar av värl­den är lju­sa­re hy skön­hets­i­de­a­let man vill upp­nå. Att Chyna nu gör en blek­nings­kräm som hon för­sö­ker säl­ja till kvin­nor med mörk hy an­ser många bi­drar till ra­si­fi­e­ring. Trots kri­ti­ken val­de stjär­nan att ge­nom­fö­ra re­klam­kam­pan­jen i Nigeria, nå­got hon se­na­re fick ång­ra. När

” Hon spot­tar oss i an­sik­tet!”

mo­del­len skul­le kli­va ut ur sin bil hop­pa­de en kvin­na på hen­ne och knuf­fa­de hen­ne till­ba­ka in i bi­len. En­ligt en vi­deo från saj­ten The Sha­de room ses Chyna ilsk­na till och gå till mot­tac­ka mot kvin­nan, in­nan vak­ter ru­sar fram och sli­ter isär kvin­nor­na! Chyna har in­te ut­ta­lat sig om hän­del­sen och hon har dess­utom stängt av kom­men­tarsfäl­tet på sin Instagram.

Fort­sätt­ning föl­jer helt en­kelt...

Stjär­nan kri­ti­se­ras hårt för sin re­klam för kräm som gör hu­den lju­sa­re! På so­ci­a­la me­di­er ström­mar hot och hat in mot Blac Chyna. Här blir stjär­nan på­hop­pad av en kvin­na i Nigeria som tving­ar hen­ne till­ba­ka in i bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.