STJÄR­NAN RÄD­DA­DE BRAND­SKA­DAD KATT!

Kat­ten, vil­ken tur! I den sto­ra eld­ka­ta­stro­fen i Ka­li­for­ni­en lyc­ka­des ” Be­ver­ly hills”- skå­di­sen Shan­nen Do­her ty räd­da en ska­dad kis­se­miss från lå­gor­na.

Veckans NU! - - Fashion & Beauty - AV: ERI KA S VENNSON FO­TO: I BL

Den sto­ra brand­ka­ta­stro­fen kal­lad Wool­sey fi­re i Ka­li­for­nen fick ka­ta­stro­fa­la kon­se­kven­ser och tog bå­de män­ni­sko­liv och för­stör­de fle­ra hem. En av de stjär­nor som fick sitt hem total­för­stört i bran­den var ” Be­ver­ly hills”- skå­de­spe­lers­kan Shan­nen Do­her­ty, 47. Men mitt i tra­ge­din finns nu ett ljus i hen­nes tun­nel: En över­le­van­de katt.

FRUKTANSVÄRDA FÖR­HÅL­LAN­DEN

På Instagram skri­ver stjär­nan att hon hit­ta­de en ska­dad kis­se som ha­de va­rit fast i el­den ut­an vat­ten i en hel vec­ka. Pas­san­de nog har hon döpt mis­sen till Wool­sey.

– Han över­lev­de sju da­gar un­der fruktansvärda för­hål­lan­den. Han får vård dyg­net runt. Han för­tjä­nar att få le­va. Jag är glad att jag hit­ta­de ho­nom, skri­ver hon.

Stjär­nan är en stor djur­vän och har ef­ter bran­den en­ga­ge­rat sig för att hjäl­pa även and­ra fyr­fo­ta­de vän­ner som ska­dats.

ÖGONEN IGENTÄPPTA

Se­dan sin hjäl­te­in­sats har Shan­nen fort­satt att upp­da­te­ra om den lil­la mis­sens fram­steg, till fan­sens gläd­je.

– Ef­ter sju da­gar ut­an vat­ten, ögonen igentäppta av as­ka och smuts, bränn­ska­dor på si­na små tas­sar och öron får han nu kon­stant vård. Hans le­ver­vär­den är väl­digt höga och han är ex­tremt ut­tor­kad. Men vi är op­ti­mis­tis­ka. Jag är så glad att jag led­des till ho­nom av en hög­re kraft, skri­ver hon på Instagram.

” Han levde sju da­gar ut­an vat­ten”

Skå­di­sen Shan­nen Do­her­ty för­lo­ra­de sitt hem, men vann en fyr­bent vän i eldd­ra­mat! Mis­sen har fått nam­net Wool­sey ef­ter brand­om­rå­det och över­lev­de mi­ra­ku­löst, trots bränn­ska­dor och ut­tork­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.