J- LO & A- ROD I STORT BRÅK – OM KY­LIE!

Det luk­tar bröllop mel­lan Jen­ni­fer Lo­pez och Alex Rod­ri­gu­ez, men J- Lo är in­te den en­da kvin­nan som ba­se­boll­spe­la­ren har ett gott öga ( el­ler fing­er) till...

Veckans NU! - - Instagram - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Jen­ni­fer Lo­pez, 49, har un­der se­nas­te ti­den setts med en stor di­a­mant på sitt vänst­ra ring­fing­er, och ryk­tet sä­ger att hon och Alex ” A- Rod” Rod­ri­gu­ez, 43, pla­ne­rar ett stor­sla­get bröllop. Men J- Lo är in­te den en­da kän­da kvin­nan A- Rod gil­lar. En an­nan het bö­na stjär­nan gil­lar ( väl­digt of­ta) är Ky­lie Jen­ner, 21!

JEN­NI­FER RASAR

Käl­lor nä­ra pa­ret av­slö­jar att J- Lo har kom­mit på sin part­ner med att väl­digt of­ta gil­la Ky­li­es bil­der på Instagram. Och det är in­te vil­ka bil­der som helst som får hans dub­bel­klick, ut­an främst av­kläd­da så­da­na!

– Det är väl­digt opas­san­de med tan­ke på att han är 43 och Ky­lie är 21. Det har ing­en kopp­ling till varand­ra över hu­vud ta­get, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en NW och fort­sät­ter:

– Ky­lie pos­tar of­ta väl­digt sex­i­ga bil­der så vad som för­sig­går i A- Rods hu­vud vill vi in­te ens tän­ka på. Jen­ni­fer tål in­te så­dant dub­bel­spel, hon blev ra­san­de.

Att gil­la en bild är en sak, men det är in­te förs­ta gång­en J- Lo har an­led­ning att miss­tro sin kär­lek. För­ra året häv­da­de fit­nes­smo­del­len Lauren Hun­ter att hon och Alex ha­de haft en re­la­tion – sam­ti­digt som han dej­ta­de Jen­ni­fer!

Kanske A- Rod helt en­kelt är en suc­ker för re­a­li­ty­se­ri­er?

Ky­lie stolt­se­rar gär­na med si­na kur­vor, till A- Rods gläd­je. Jen­ni­fer Lo­pez och A- Rod ki­lar sta­digt, men pojk­vän­nens fing­ran­de på gil­la- knap­pen går in­te hem hos sång­ers­kan.

Ky­lie Jen­ner har näs­tan 120 mil­jo­ner fans på Instagram – och Alex Rod­ri­gu­ez är ett av dem!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.